Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:628 (2015-2016)
Innlevert: 18.02.2016
Sendt: 18.02.2016
Besvart: 23.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Ser statsråden at det gjeldande rammeverket for dei årlege drøftingane mellom staten og Advokatforeningen ved fastsetjinga av den årlege salærsatsen ikkje fungerer godt nok, og har statsråden planar om å endre modellen?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Gjeldende rammeverk for drøftingene av den offentlige salærsatsen er basert på en avtale Justisdepartementet inngikk med Advokatforeningen 1. juli 1999. I medhold av avtalen avholdes årlige drøftingsmøter.
Det har de siste årene blitt gjort noen viktige endringer med hensyn til departementets etterlevelse av avtalen. Fra og med 2014 har politisk ledelse deltatt i drøftingsmøtene og drøftingene blir avholdt tidlig nok til at departementet kan vurdere innspillene opp mot kommende budsjettprosess.
Forslaget til justering av salærsatsen, som legges frem i Prop. 1 S hvert år, er basert på en helhetsvurdering. Konsekvensene av en gitt justering må vurderes opp mot viktigheten av andre prioriterte satsinger i justissektoren.
Advokatforeningen har ved flere anledninger fremmet forslag til en ny modell, men det foreligger ikke noen planer om å gjøre endringer.