Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:631 (2015-2016)
Innlevert: 18.02.2016
Sendt: 18.02.2016
Besvart: 22.02.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Kan statsråden bekrefte at juristene i justisdepartementet og fra regjeringsadvokaten har gått god for alle forslagene i høringsnotatet, og forsikre om at alle juridiske innvendinger til forslagene er inkludert i høringsnotatet?

Begrunnelse

Jusprofessor Mads Andenæs hevder i et intervju med NRK torsdag 18. februar, at juridiske innvendinger til regjeringens forslag til innstramminger ble fjernet før forslagene ble sendt på høring.
Jusprofessor omtaler høringsnotatet som "et ganske underlig dokument", og hevder at "det er ganske åpenbart at store avsnitt er blitt strøket".
Statsråden uttaler i et intervju med VG torsdag 11. februar:

"– Alle forslagene har vi gjort vurderinger opp mot våre internasjonale forpliktelser. Det har flinke jurister både i departementene og fra regjeringsadvokaten jobbet med."

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Arbeidet med høringsnotatet ble utført av et prosjekt med medarbeidere fra Justis- og beredskapsdepartementet og medarbeidere hentet fra Regjeringsadvokaten, Utenriksdepartementet, Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda. Utarbeidelsen av et så omfattende høringsnotat som dette gjelder, på så kort tid, krevde at vi samlet ekspertise på utlendingsfaglige og folkerettslige spørsmål på denne måten.
Når det gjelder detaljer om den interne arbeidsprosessen i departementet, er svaret at det er jeg som statsråd som er ansvarlig for de forslag departementet sender på høring. Svært mange aktører ga innspill i høringen, og departementet legger stor innsats i å vurdere alle høringsinnspill og utforme det som vil være regjeringens vurderinger og forslag til Stortinget. Stortinget er informert om at regjeringen tar sikte på at et lovforslag fremmes i løpet av april.