Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:634 (2015-2016)
Innlevert: 18.02.2016
Sendt: 19.02.2016
Besvart: 23.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Under behandlingen av flere saker som omhandler kapasitet i kriminalomsorgen, soningsoverføring tit Nederland og bygging av Agder fengsel, er det fra representanter fra regjeringspartiene og statsråden blitt henvist til at det skal komme en opptrapping- og utfasingsplan til Stortinget. I oversikten over bebudede saker til Stortinget denne sesjonen er det ikke meldt inn en slik sak.
Kan statsråden bekrefte at det kommer en slik sak i denne sesjonen, og når kommer den?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til det det som står i Prop. 1 S (2015-2016) vedrørende Meld. St. 12 (2014-2015):

«Meldingen ble behandlet i Stortinget våren 2015 der Stortinget blant annet ba Regjeringen om å legge fram en opptrappingsplan for kriminalomsorgen innen våren 2016, jf. Innst. 305 S (2014– 2015) og anmodningsvedtak nr. 604. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om dette på egnet måte.»