Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:636 (2015-2016)
Innlevert: 18.02.2016
Sendt: 19.02.2016
Besvart: 24.02.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Kan statsråden avkrefte at juridiske motforestillinger fra underliggende etater, departementets lovavdeling eller andre departementer ble fjernet før forslagene til innstramninger ble sendt på høring?

Begrunnelse

Regjeringens forslag til innstramninger i asylpolitikken ble sendt på høring i romjula, og høringsrunden er nå avsluttet. Flere av høringsinstansene retter kritikk mot manglende vurderinger av våre folkerettslige forpliktelser, dette gjelder også Justisdepartementets underliggende etater. På nrk.no 18. februar fremkommer det at jusprofessor Mads Andenæs mener det er åpenbart at juridiske innvendinger ble fjernet før regjeringens innstramningsforslag ble sendt på høring og NRK skriver at både Utlendingsdirektoratet og Utenriksdepartementet var med i arbeidsgruppen som utarbeidet de 40 innstramningsforslagene.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Arbeidet med høringsnotatet ble utført av en prosjektgruppe med medarbeidere fra Justis- og beredskapsdepartementet og medarbeidere hentet fra Regjeringsadvokaten, Utenriksdepartementet, Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda. Utarbeidelsen av et omfattende høringsnotat på kort tid krevde at vi samlet ekspertise på utlendingsfaglige og folkerettslige spørsmål fra flere etater.
Når det gjelder detaljer om den interne arbeidsprosessen i departementet, er svaret at det er jeg som statsråd som er ansvarlig for de forslag departementet sender på høring.
Departementet arbeider nå med å vurdere alle høringsinnspill og utforme det som vil være regjeringens forslag til Stortinget. Stortinget er informert om at regjeringen tar sikte på at et lovforslag fremmes i løpet av april.