Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:642 (2015-2016)
Innlevert: 18.02.2016
Sendt: 19.02.2016
Besvart: 24.02.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Havforskningsinstituttet og UiB har inngått en strategisk avtale om verdensledende marin forskningsklynge i Bergen. Regionen er allerede en ledende global aktør innen marin næring og forskning. Bergen er den 13. største marine byen i verden målt i antall vitenskapelige publikasjoner. Fysisk samlokalisering vil fremme økt tverrfaglig samarbeid mellom forskningsmiljø, næring og forvaltning.
Hvordan vil ministeren sørge for god fremdrift i arbeidet, og at forskning i verdensklassen blir overordnet mål?

Begrunnelse

Avtalen som ble inngått mellom UiB og Havforskningsinstituttet i april 2015 er resultat av et omfattende konsolideringsarbeid mellom forskningsmiljøene i de to institusjonene. I tillegg har Veterinærinstituttet og NOFIMA inngått samarbeidsavtale med UiB.
Samarbeidet om å videreutvikle en verdensledende forskningsinfrastruktur omfatter sambruk av laboratorier, forskningsstasjoner, fartøyer og samlokaliserte forskningsgrupper.
En viktig del av debatten har vært flytting av Havforskningsinstituttet og samlokalisering med den marine delen av UiB som er lokalisert på Marineholmen.
I slike prosesser blir det benyttet KVU.
Det er styrking av Norges posisjon som verdens ledende på marin forskning som er målet. Havforskningsinstituttet er underlagt fiskeriministeren og det er viktig at det er marin forskning som blir det viktigste premissen i utredningsarbeidet.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Bergensregionen utgjør et kraftsentrum for marin forskning. Nærings- og fiskeridepartementet har flere underliggende marine FoU-virksomheter i Bergen.
Som varslet i Masterplanen for marin forskning, er det igangsatt en konseptvalgutredning (KVU) hvor mulighetene for samlokalisering og felles infrastruktur skal vurderes for Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernæring og sjømat (NIFES), Veterinærinstituttet, NOFIMA, det marine FoU-miljøet ved Universitetet i Bergen og øvrige interessenter. Det er imidlertid ikke et krav at FoU-institusjonene skal samlokaliseres. Alternativene som utredes må løse de problemene virksomhetene har i dag og også ivareta fremtidig utvikling av marin forskning og utvikling. I tillegg til 0-alternativ, skal det utarbeides minst to andre konseptuelt ulike alternativer. Varianter av alternativene og leie i markedet skal også utarbeides dersom dette synes hensiktsmessig.
Konseptvalgutredningen gjennomføres av Statsbygg og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2016. Som fiskeriminister er jeg opptatt av at Bergensregionen fortsatt skal levere verdensledende marin forskning. Jeg ser derfor fram til bli forelagt gode faglige analyser fra utredningen, og så vil disse ligge til grunn for politisk vurdering og beslutning om veien videre.