Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:646 (2015-2016)
Innlevert: 19.02.2016
Sendt: 19.02.2016
Besvart: 02.03.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): I svar på spørsmål 15:132 (2013-2014) fra 27.11.13 skriver helse og omsorgsminister Bent Høie at han vil be Helsedirektoratet skaffe en oversikt over omfanget av komplikasjoner og hendelser som medfører at pasienter direkte eller på et senere tidspunkt overføres fra private helseinstitusjoner til offentlige institusjoner.
Hva viste denne oversikten og hvilke tiltak er eventuelt satt i gang for å sikre riktig prissetting og konkurranse for private tjenesteytere?

Begrunnelse

I skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen fra 27.11.13 om hvilket ansvar private helsetilbydere har for oppfølging etter et inngrep, og i hvilken grad helseministeren vil tilstrebe å tydeliggjøre regelverket, svarer ministeren at:

"Helsedirektoratet skal skaffe en oversikt over omfanget av komplikasjoner og hendelser som medfører at pasienter direkte eller på et senere tidspunkt overføres fra private helseinstitusjoner til offentlige institusjoner. Dersom dette har et omfang som påvirker prissetting og konkurranse for private tjenesteytere, vil vi følge dette opp på adekvat måte."

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Når det gjelder spørsmålet om "omfanget av komplikasjoner og hendelser som medfører at pasienter direkte eller på et senere tidspunkt overføres fra private helseinstitusjoner til offentlige institusjoner", viser jeg til at Helsedirektoratet i tildelingsbrevet for 2014 fikk følgende oppdrag fra departementet:
"Helsedirektoratet skal utarbeide en oversikt over omfanget av komplikasjoner og hendelser som medfører at pasienter direkte eller på et senere tidspunkt overføres fra private helseinstitusjoner til offentlige institusjoner. Private helseinstitusjoner er her ment som private aktører som driver uten avtale med det offentlige eller uten offentlig finansiering. Det vises til brev fra departementet av 4. desember som svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra Torgeir Micaelsen (brev av 27. november)".
Helsedirektoratets samlede virksomhet rapporteres i årsrapporten, herunder status på oppdrag i tildelingsbrevet. I årsrapporten for 2014 skrev Helsedirektoratet følgende om oppdraget:
"Det finnes ikke datagrunnlag for å hente ut komplikasjoner og hendelser som er oppstått på private institusjoner uten avtale. Det samles ikke inn data fra disse institusjonene. Når pasienter eventuelt havner på offentlig sykehus eller institusjon som rapporterer til NPR vil det ikke være informasjon i denne rapportering som angir årsak til komplikasjon eller hendelse på privat sykehus. Oppdraget lar seg ikke gjennomføre og det er kommunisert til departementet".
Som det fremgår av Helsedirektoratets årsrapport 2014, er det ikke datagrunnlag for å hente ut en særskilt oversikt over komplikasjoner og hendelser som er oppstått på private institusjoner som leverer helsetjenester i det helprivate markedet.
Jeg er opptatt av kvalitet og pasientsikkerhet hos alle helsetjenesteleverandører – både i offentlig og privat sektor. Offentlig sektor omfatter all helsehjelp som finansieres av det offentlige, herunder bl.a. privat virksomhet som finansieres gjennom avtale med staten, regionale helseforetak og helseforetak og privat virksomhet som er godkjent til yte helsehjelp mot betaling fra staten, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 4-3.
Det er flere kilder til kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. For eksempel vil tilsyn, melde- og varslingsplikter frembringe slik kunnskap. Av forskriften om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten følger det for eksempel at privat virksomhet som blir godkjent forplikter seg til å rapportere data til relevante nasjonale medisinske kvalitetsregistre og datakildene for kvalitetsindikatorene slik dette til enhver tid er presisert av HELFO og rapportere aktivitetstall etter norsk pasientregisterforskriften § 2-1 første ledd.
Videre har godkjente virksomheter meldeplikt etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 og varslingsplikt etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a. Nevnte rapporter og meldinger er kilder til kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet.
En annen kilde til kunnskap om pasientsikkerheten i helsetjenesten er saker som er behandlet i Norsk pasientskadeerstatning (NPE). NPE gir ut rapporter med statistikk for både offentlig og privat sektor. NPE gir årlig ut rapport for privat helsetjeneste som viser nøkkeltall for privat helsetjeneste. I rapporten for 2014 fremkommer det at 11 prosent av sakene NPE mottok gjaldt privat helsetjeneste. Over halvparten gjaldt tannbehandling.
Ingen av disse kildene kan gi et eksakt bilde av omfanget av komplikasjoner og hendelser som medfører at pasienter direkte eller på et senere tidspunkt overføres fra private til offentlige institusjoner, men de gir en indikasjon på enkelte områder som jeg følger med på.
Når det gjelder spørsmålet om prissetting og konkurranse for private helsetjenesteytere, er det ulike mekanismer som gjelder for de forskjellige ordningene. Prissetting for helsehjelp som ytes av privat virksomhet som finansieres gjennom avtale med det offentlige fastsettes på grunnlag av konkurranse, jf. regelverket for offentlige anskaffelser. For privat virksomhet som er godkjent til å yte helsehjelp mot betaling fra staten, fastsettes prisen etter § 11 i forskriften om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Prisen omfatter alle deler av helsehjelpen, herunder undersøkelser, behandling og oppfølging, som for eksempel etterkontroller eller oppfølging av infeksjoner og andre komplikasjoner.
Basert på overnevnte er det ikke noe som tilsier at omfanget av skader og komplikasjoner i de private helsetjenestene er så omfattende at det er grunnlag for å endre prissettingen.