Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:647 (2015-2016)
Innlevert: 19.02.2016
Sendt: 19.02.2016
Besvart: 26.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Administrerende direktør i Byggenæringens landsforbund hevder at regjeringa bidrar til økt arbeidsledighet og lavere skatteinntekter. Grunnen er at anbudskontraktene er så store at norske aktører ikke har mulighet til å være med i konkurransen. Fagbevegelsen uttrykker den samme bekymringa. Dette uroer også mange på Sørlandet, når Nye Veier AS går inn for en totalentreprise på ny E18 Tvedestrand-Arendal til en prislapp mellom 5 og 6 milliarder, Nye Veier AS er imidlertid ikke enig i bransjens vurderinger.
Hvordan kan statsråden sikre at anbudskontraktene blir av en slik størrelse at det er praktisk mulig for norske aktører å være med i anbudskonkurransen for å sikre vekst, kompetanse, skatteinntekter og sysselsetting?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er opptatt av å kombinere ønsket om å bygge mest mulig vei for skattebetalernes penger, sammen med at vi sikrer god sysselsetting og næringsutvikling i Norge. Det er derfor gledelig å se at norske entreprenører absolutt er konkurransedyktige og vinner anbud. I 2013, som var siste år med rødgrønne regjering hvor representanten de Ruiters parti var styrende i, var andelen kontrakter til utenlandske entreprenører på 30 prosent (målt i kontraktsverdi). Under dagens regjering har vi opplevd at dette er redusert til 9 prosent i 2014 og helt nede på 4 prosent i 2015. Vi har altså observert den motsatte utviklingen av det representanten de Ruiter bekymrer seg for.
Nye Veier AS har offentlig uttalt at de i sine oppdrag vil stille høye krav til seriøsitet, herunder HMS, krav til lærlinger og fagutdanning. Dette vil være krav som gjelder alle tilbydere, både norske og utenlandske. En av målsettingene med etableringen av Nye Veier AS har vært å få en mer effektiv utbygging. Vi må stimulere til en bedre produktivitetsutvikling i anleggsbransjen enn det vi har observert de siste årene, og prisutviklingen på vegbygging i Norge har vært betydelig. Samtidig har det ikke i tilstrekkelig grad vært gjort virkningsfulle grep på hvordan veg bygges i Norge de siste tiårene. Selskapet har gitt uttrykk for at de ønsker innovasjon og større grad av industrialisering av vegbyggingsprosessen for å bidra til å snu denne kostnadsutviklingen. Ett av de grepene selskapet har signalisert at de vil ta i bruk for å nå dette, er i større grad å involvere leverandører i prosjekteringsfasen gjennom totalentrepriser. Dette vil kunne forenkle grensesnitt mellom ulike faser i et prosjekts utvikling og på sikt kunne gi mer rasjonelle og optimale løsninger.
Å fokusere ensidig på ett enkeltprosjekt i Nye Veiers portefølje gir etter min mening ikke et helhetlig bilde av situasjonen i anleggsmarkedet. Av alle de vegprosjekter som skal bygges i tiden framover, vil hovedtyngden ha kontrakter av en størrelse som er innrettet mot det brede laget av entreprenører. Samtidig vil det for enkelte prosjekter kunne vurderes som hensiktsmessig å ha store kontrakter, og også større kontrakter enn hva næringen historisk har vært vant til. Samtidig har vi over mange tiår hatt en entreprenørbransje som har administrert og bygget gigantiske offshoreinstallasjoner. Historien har vist at norske entreprenører kan takle både store og små prosjekter i konkurranse med hverandre og internasjonale konkurrenter.