Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:650 (2015-2016)
Innlevert: 19.02.2016
Sendt: 22.02.2016
Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren
Besvart: 01.03.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Forsvarer statsråden at barn må leve et sted de ikke er kjent uten omsorgspersoner i påvente av familiegjenforening til Norge, slik en 9 år gammel jente nå gjør i Khartoum mens hun venter på familiegjenforening med mor som har lovlig opphold i Norge, eller vil statsråden sørge for at UDI gir denne og slike familiegjenforeningssaker prioritet?

Begrunnelse

En mor med lovlig opphold i Norge fra 2012, bosatt i Tysnes kommune, har siden 2013 søkt familiegjenforening med sin datter. Begge er fra Eritrea. Jenta har gjentatte ganger forsøkt å nå norsk ambassade i Khartoum, men har blitt fengslet av eritreiske myndigheter sammen med familiemedlemmer som har forsøkt å hjelpe henne. Hun har blitt løslatt mot kausjon. Norske familiegjenforeningsregler forutsetter søknad fra norsk ambassade og i dette tilfellet måtte jenta da til Khartoum. Jenta har ikke familie og venner her.
14.12.15 lyktes det jenta å nå Khartoum og hun har der ved den norske ambassaden fremsatt søknad om familiegjenforening med sin mor. Fram til slutten av januar var hun under omsorg av en venn av familien, som nå har reist fordi han har fått gjenforening med sin familie i Sverige.
Tysnes kommune har sammen med mor gjentatte ganger bedt om fortgang i saken av hensyn til jentas behov for omsorg og at hun ikke kan klare seg alene i Khartoum. 22.12.15 sendte kommunen ambassaden en sterk oppmoding om prioritering slik at saken kunne få et DUF- nummer for videre behandling i UDI. 23.01.16 mottok Tysnes kommune svar fra UDI der det ble gjort klart at UDI stiller strenge krav til hvilke saker UDI kan prioritere og at dette ikke var en slik sak. Det ble også gjort klart at dette vedtaket ikke kan klages på.
Tysnes kommune har DNA- testet mor og sagt seg villig til å bistå med all hjelp de kan for å opplyse saken, DNA- test av datter, omsorg, skole osv., og det som måtte trenges når datter ankommer Norge. Det er en oppfatning hos alle involverte i saken at det ikke finnes gode grunner til å holde den 9 år gamle jenta igjen i Khartoum og at jo lengre tid det går jo større fare er det for hennes liv og helse. Norske myndigheter, ved statsråden og UDI, kan enkelt løse denne saken dersom det er vilje til det.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Innledningsvis vil jeg påpeke at jeg har forståelse for den påkjenning det kan være, både for søkeren og for referansepersonen i Norge, når saksbehandlingstiden i saker om familieinnvandring er lang.
Justis- og beredskapsdepartementet er meget opptatt av at saksbehandlingstiden i utlendingssaker skal være så kort som mulig, uten at det går på bekostning av nødvendig grundighet og kvalitet. I tildelingsbrevet til Utlendingsdirektoratet (UDI) for 2016 har departementet satt som resultatkrav at UDIs saksbehandlingstid i familieinnvandringssaker i 2016 skal være kortere enn i 2015. I tildelingsbrevet stilles det også krav til at UDI jobber videre med å bedre saksflyten i familieinnvandringsaker og evaluerer igangsatte tiltak for å redusere saksbehandlingstiden.
Hovedregelen er at en søknad om familieinnvandring skal fremmes gjennom norsk utenriksstasjon i det landet søkeren er borger av eller har hatt opphold i de siste seks månedene. For ordens skyld vil jeg bemerke at utlendingsforskriften åpner for at en referanseperson i Norge kan fremsette søknad på vegne av søkeren dersom sterke rimelighetsgrunner tilsier det. Det følger videre av UDIs rundskriv RS 2010-015 at foreldre i visse tilfeller kan gis adgang til å søke om oppholdstillatelse i Norge på vegne av barn i utlandet, blant annet dersom en av barnets biologiske foreldre bor i Norge og har foreldreansvaret alene.
UDI kan prioritere en sak dersom det foreligger spesielle forhold i saken som tilsier det. UDI opplyser på sine nettsider at de blant annet prioriterer saker der søkeren er under 18 år, uten omsorgspersoner i hjemlandet og referansepersonen har fått beskyttelse i Norge. Jeg har tiltro til at UDI foretar forsvarlige prioriteringer mellom saker.