Skriftlig spørsmål fra Siv Elin Hansen (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:652 (2015-2016)
Innlevert: 19.02.2016
Sendt: 22.02.2016
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 29.02.2016 av næringsminister Monica Mæland

Siv Elin Hansen (SV)

Spørsmål

Siv Elin Hansen (SV): Hvor mange ansatte i departementet, og underliggende enheter, har eierinteresser innenfor de ansvarsområdene som ligger under departementet, i hvilke selskaper har de eierinteresser, hvor store er disse og vil statsråden sikre at tilsvarende regelverk som for Oljedirektoratet innføres for enheter under fiskeriministerens ansvarsområde?

Begrunnelse

VG 21. februar 2016 refereres det til en ny bok om oppdrettsnæringen der det det påstås at et selskap hvor fiskeridirektør Liv Holmefjord har eierinteresser i tjente millioner på å trenere slakting av lusebefengt oppdrettslaks.
Det er viktig at vi har regelverk som sikrer stor grad av tillit til statens egne forvaltningsorganer i alle sektorer. Oljedirektoratet sier selv at de som forvalter av ressursene på norsk sokkel er opptatt av å ha høy integritet og tillit hos de virksomheter som vår forvaltning omfatter og hos omverdenen generelt. Det skal ikke være tvil om ODs uavhengighet i de saker vi arbeider med. For å bevare og styrke dette innføres et forbud for ansatte om å eie og handle med aksjer og verdipapirer i visse typer selskaper. Den samme regelen burde gjelde også i Fiskeridepartementet.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Nærings- og fiskeridepartementet følger gjeldende regelverk for aksjer, verdipapirer og habilitet. Vi legger til grunn at habilitetsreglene i forvaltningsloven og bestemmelsene i verdipapirhandelloven kommer til anvendelse for ansatte og embetsmenn i departementet og underliggende virksomheter. Etter forvaltningsloven må det foretas en konkret helhetsvurdering av ansattes upartiskhet fortløpende for hver enkelt sak og unntaksvis for generelle saker, blant annet forskrifter og rammebetingelser for sektoren.
I henhold til verdipapirhandelloven kan ikke personer som har innsideinformasjon handle eller tilskynde til handel i finansielle instrumenter der vedkommende har slik innsideinformasjon. Utsteder av finansielle instrumenter skal sørge for at det føres en liste over personer som gis tilgang til innsideinformasjon. Departementet fører rutinemessig innsidelister i saker der dette er aktuelt.
Etter departementets retningslinjer skal ansatte rapportere skriftlig om innehav av og handel med aksjer og verdipapirer hvor Nærings- og fiskeridepartementet forvalter statens eierinteresser, samt innehav av aksjer i andre enkeltselskaper og andre enkelttransaksjoner for mer enn kr. 50 000.
Vedlagt følger en oversikt over hvor mange ansatte i departementet som har eierinteresser innenfor de ansvarsområdene som ligger under departementet, i hvilke selskaper de har eierinteresser og hvor store de er.
Angående underliggende virksomheter har departementet ikke innhentet oversikt over de enkelte ansattes aksjer og verdipapirer. Virksomhetene rapporterer ikke på dette gjennom styringsdialogen.
Departementet er opptatt av å bevare tilliten til forvaltningen, og at praksis til enhver tid oppfattes som redelig og forsvarlig. Vi har høsten 2015 startet et arbeid knyttet til ansattes eierskap og habilitet, der vi blant annet vil vurdere behov for revisjon av egne retningslinjer. Dette arbeidet vil bli prioritert våren 2016.
Når det gjelder spørsmålet knyttet til Oljedirektoratets retningslinjer, viser departementet til at regelverk på området også gjelder for underliggende virksomheter. Spørsmålet til stortingsrepresentanten har imidlertid foranlediget en nærmere gjennomgang av retningslinjer hos virksomhetene med sikte på å få disse mer enhetlige.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegg i pdf-format