Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:658 (2015-2016)
Innlevert: 22.02.2016
Sendt: 23.02.2016
Besvart: 29.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Stortinget har to ganger slått fast valg av løsning for ny fengselskapasitet i Agder, og vist utålmodighet om at bygging bør starte i 2016. Regjeringen har fått støtte i å bygge ut fengsel med OPS, og Stortinget har pekt på Froland, Mandal og Evje som lokasjoner.
Kan statsråden redegjøre for hvordan regjeringen har fulgt opp disse vedtakene og for hvordan prosessen videre er, samt om det ligger an til byggestart med OPS-modell i 2016?

Begrunnelse

Viser til merknad i Innst. 305 S (2014–2015) om utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen, og gjentatt i Innst. 6 S (2015-2016):

"Komiteen viser til KS1: Fengselskapasitet i Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold der det anbefales at det bygges 300 nye fengselsplasser i Agder. Det opprettes ett Agder fengsel med en felles administrasjon og to driftsenheter. Kapasiteten fordeles på to driftsenheter med 150 plasser hver, som er et fornuftig kompromiss mellom stordriftsulemper ved en driftsenhet på 300 plasser og smådriftsulemper ved tre driftsenheter med 100 plasser. Agder fengsel med 300 plasser fordelt på to like store driftsenheter vil plasseres i Mandal og Froland.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, mener det er viktig at OPS-prosjektet kommer i gang raskt og er tydelig på at regjeringen må holde nødvendig fremdrift. Det er viktig at anbudsrunde og bygging starter raskest mulig og helst allerede i løpet av 2016. Flertallet foreslår derfor at regjeringen legger frem en plan for oppstart og bygging, som nevnt ovenfor. Flertallet mener at enheten i Froland bør ha et nært samarbeid med de åpne plassene som allerede finnes i Arendal fengsel, avd. Evje. Flertallet mener at man ved en slik lokalisering vil kunne ta ut positive effekter både for de ansatte og innsatte. Samhandling mellom lukkede og åpne fengsler er en del av den innsattes mulige progresjon under soningen, og denne kapasiteten vil bli viktig ved utvidelse av ny lukket kapasitet. Flertallet mener derfor at prosessen med å overføre plassene ved avdelingene Kleivgrend og Håvet til Arendal fengsel avdeling Evje bør starte i løpet av året, og ferdigstilles raskest mulig. Dette bør skje ved bruk av OPS.»

Flertallet understreker at disse vedtakene står fast, og ber regjeringen sikre rask progresjon og om mulig byggestart i 2016."

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til Prop. 1 S (2015–2016) for Justis- og beredskapsdepartementet hvor arbeidet med en opptrappingsplan for kriminalomsorgen omtales. Som del av dette arbeidet pågår også nødvendige avklaringer rundt etableringen av nytt fengsel i Agder.
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om dette på egnet måte.
Etablering av nytt fengsel i Agder krever økte bevilgninger fra Stortinget. Regjeringen vil komme tilbake til bevilgningsbehov og fremdrift i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.