Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:665 (2015-2016)
Innlevert: 24.02.2016
Sendt: 24.02.2016
Besvart: 26.02.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Lønnstilskudd som virkemiddel.
Hva mener statsråden om vedlagt eksempel?

Begrunnelse

Bedrift blir startet for 6 år siden. Man fikk tildelt lønnstilskudd for opplæring til en person i 6 mnd. og etter det har vedkommende vært i jobb fram til november i 2015. Fikk da oppsigelse pga. manglende oppdrag.
Nå har vedkommende mulighet til å få jobben tilbake fordi det har kommet nye oppdrag til denne bedriften i en mye større størrelsesorden enn tidligere. Men det er behov for noe etterutdanning, og det tar noe tid å opparbeide omsetning og lønnsomhet i forhold til disse nye oppdragene. Det ble derfor søkt om lønnstilskudd for 6 mnd. igjen. Sum kr. 60 000,-.
NAV avslår dette og mener det er bedre at vedkommende blir arbeidsledig fordi han ikke tilhører en såkalt «spesiell gruppe». Arbeidsgiver blir fortalt at hvis han tar inn noen fra denne «spesielle gruppen» så vil han få lønnstilskudd. Det betyr at han i så fall må ta inn et menneske som ikke er kvalifisert for denne jobben.
Resultatet er nå at det har blitt en mer i arbeidsledighetsstatistikken, at Staten må betale ut arbeidsledighetstrygd, vedkommende som snart er 60 år skal sendes på kurs av NAV som sikkert koster staten penger (et kurs han også gikk for 6 år siden), det blir ingen andre ansatte i bedriften det er snakk om, og det er nå usikkert om bedriften i det hele tatt kan ta på seg de nye oppdragene.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Regjeringen er opptatt av å føre en aktiv arbeidsmarkedspolitikk og legge til rette for at personer som faller ut av arbeid eller står utenfor arbeidslivet får bistand knyttet til overgang til arbeid. Arbeidsmarkedstiltak skal bidra til å styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å få eller beholde arbeid. I 2016 er det lagt opp til å øke antall tiltaksplasser for ledige med 4000 plasser. Ansvaret for å iverksette arbeidsrettede tiltak er delegert til Arbeids- og velferdsetaten.
Deltakelse i tiltak skal, basert på en individuell behovs- eller arbeidsevnevurdering, vurderes som nødvendig og hensiktsmessig for at deltakeren skal skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. I begrunnelsen til spørsmålet beskriver stortingsrepresentant Tone Merete Sønsterud situasjonen til en enkeltperson som et eksempel. Med bakgrunn i at iverksetting av tiltak, herunder lønnstilskudd, er delegert til Arbeids- og velferdsetaten, vil jeg besvare spørsmålet om lønnstilskudd som virkemiddel på et mer generelt grunnlag.
Lønnstilskuddsordningene er regulert i Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften). Midlertidig lønnstilskudd skal bidra til at tiltaksdeltakere kan bli fast ansatt i ordinære virksomheter. Tiltaksdeltakeren ansettes i virksomheten, og skal utføre ordinære arbeidsoppgaver. Lønnstilskuddet skal kompensere for arbeidstakerens lavere produktivitet i en tidsavgrenset periode. Varig lønnstilskudd gis til arbeidsgivere som ansetter personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne på ordinære lønns- og arbeidsvilkår, med sikte på et varig arbeidsforhold.
I Prop. 39 L (2014-2015) Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven, varslet regjeringen tiltak som kan inkludere flere i ordinært arbeidsliv. Her legger regjeringen til rette for økt bruk av det ordinære arbeidslivet i arbeidsmarkedspolitikken. Regjeringen ønsker mer bruk av virkemidler rettet mot etterspørselssiden i arbeidsmarkedet, for å motivere arbeidsgivere til i større grad å ansette utsatte grupper.
Regjeringens innsats rettet mot etterspørselssiden i arbeidsmarkedet har blitt styrket ved å lette adgangen til midlertidig ansettelse og øke bruken av lønnstilskudd, både gjennom endringer i de midlertidige lønnstilskuddsordningene og gjennom en ny varig lønnstilskuddsordning for brukere med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Jeg har bedt Arbeids- og velferdsetaten om å trappe opp bruken av lønnstilskudd, og dette er formidlet gjennom tildelingsbrevet til etaten for 2016. Oppfølgingen av tiltaksdeltaker og arbeidsgiver er også styrket gjennom opprettelsen av en mer forpliktende tilretteleggings- og oppfølgingsavtale som inngås mellom arbeids- og velferdsforvaltningen, arbeidsgiver og arbeidssøker.
Jeg følger utviklingen nøye, og vurderer fortløpende etatens innsats overfor arbeidssøkere som har behov for arbeidsrettet bistand.