Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:673 (2015-2016)
Innlevert: 26.02.2016
Sendt: 26.02.2016
Besvart: 07.03.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Det har blitt stor usikkerhet rundt miljøkonsekvensene av utbedring av farleden i Oslofjorden. Fylkesmannen avdekket ved tilsyn 28.1 og befaring 5.2 fire avvik fra miljøkravene, som deretter ble skjerpet. I brev til Fylkesmannen 25.2 fraråder Fiskeridirektoratet sprengning i gyteperioden for torsken, i indre Oslofjord fra februar til mars/april.
Vil statsråden støtte krav fra kommuner langs fjorden om midlertidig stans i sprengingen til gyte- og hekkesesong er over og miljøkonsekvensene er avklart?

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som er forurensningsmyndighet i denne saken og som har gitt Kystverket tillatelse til mudring i indre Oslofjord for å utbedre farleden fra Drøbak og inn til Oslo Havn. Aktiviteten innebærer at det skal fjernes 24 grunner på strekningen. Tillatelse til mudring ble først gitt 18. september 2015 og tillatelsen ble endret 11. februar 2016 for å tydeliggjøre kravene i tillatelsen. Endringen ble foretatt etter at Fylkesmannen avdekket avvik ved tilsyn med aktiviteten, og etter at Fylkesmannen hadde fått oversendt informasjon de ikke hadde mottatt tidligere om forurensningssituasjonen ved noen av grunnene. Det er Miljødirektoratet som er klagemyndighet i saken.
Tillatelsen stiller blant annet krav til at tiltakshaver må utarbeide miljørisikovurdering for hver enkelt grunne, og at det skal vurderes hvordan eventuell spredning av forurensede sedimenter skal forhindres. Det er også satt konkrete krav til at Kystverket overvåker spredningen av partikler ved grunnene. Tillatelsen stiller også ulike krav for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet. Det er blant annet satt krav om at det ikke skal foregå sprengning på grunner som ligger innenfor registrerte gyteområder for torsk og sild i gyteperioden.
I brev fra Fiskeridirektoratet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 25. februar presiserer Fiskeridirektoratet at de fraråder sprengningsarbeider i hele indre Oslofjord i gyteperioden for torsk. Som ansvarlig myndighet er det Fylkesmannen i Oslo og Akershus som vil vurdere og ta stilling til opplysningene i brevet fra Fiskeridirektoratet.