Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:674 (2015-2016)
Innlevert: 26.02.2016
Sendt: 26.02.2016
Besvart: 03.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvordan vil statsråden følge opp løftene om at piloten utarbeidet av Helse Bergen HF og Bjørgvin fengsel om en avrusningsenhet i Bjørgvin fengsel skal sikres finansiering slik at den kan realiseres og utgjøre grunnlag for en nasjonal ordning for bedring av avrusningstilbudet for innsatte?

Begrunnelse

I et oppslag på Fremskrittspartiets hjemmeside 1. september 2015 heter det:

"I dag var Sosialbyråd Silje Hjemdal på besøk i Bjørgvin fengsel. Nyheten om at pilotprosjektet med avrusningsenhet i fengsel skal gjennomføres i Bergen ble svært godt mottatt." Og "Regjeringen ønsker å igangsette et pilotprosjekt for å prøve ut en ny modell for avrusning i Bjørgvin fengsel. Det viktigste vil være at det er helsepersonell som gjennomfører avrusningstilbudet inne i fengselet. Her vil det altså være et samarbeid med Helse Bergen."

I Prop. 15 S 55, Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)står følgende:

"Regjeringen vil se nærmere på hvordan avrusningstilbudet for innsatte kan bedres. 65 pst. av domsinnsatte har rusproblemer ved innsettelsen, og behovet for avrusning er betydelig. Kriminalomsorgen har ikke kompetanse til å håndtere avrusning som ellers i samfunnet utføres av helsepersonell. Avrusningstilbudet for innsatte er i dag svært mangelfullt. Kriminalomsorgen region vest, Bjørgvin fengsel, Helse Bergen HF avdeling for rusmedisin og psykiatrisk divisjon og helse- og omsorgstjenesten i Bjørgvin fengsel har utarbeidet felles forslag til en slik avrusningsenhet – en pilot. Piloten ved Bjørgvin fengsel kan være grunnlag for en nasjonal ordning. Regjeringen vil se særlig på hvordan avrusningstilbudet for innsatte kan styrkes. Det vil bli vurdert å igangsette en pilot ved Bjørgvin fengsel for å prøve ut en ny modell for avrusning hvor helsepersonellet gjennomfører avrusningstilbudet inne i fengselet."

Det etterlyses framdrift i dette pilotprosjektet. Realisering krever ressurser til formålet og det har ikke blitt bevilget, trass i regjeringens løfter om gjennomføring.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Tiltaket som stortingsrepresentanten refererer til er et av mange tiltak i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (2016–2020).
Arbeidet med å følge opp og gjennomføre planen er allerede godt i gang og det ble i budsjettet for 2016 bevilget 541 mill. kroner til ulike tiltak i opptrappingsplanen, herunder 30 mill. kroner til å utvide Narkotikaprogram med domstolskontroll til en landsdekkende ordning.
Regjeringen vil i de årlige budsjettforslagene vurdere innfasing og prioritering av enkelttiltak innenfor planrammen, slik det fremgår av Prop. 15 S (2015–2016).