Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:677 (2015-2016)
Innlevert: 26.02.2016
Sendt: 29.02.2016
Besvart: 09.03.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Kommunene har ansvar for å planlegge og etablere boenheter for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk. Husbanken har et ansvar for å sikre at boliger som etableres med statlig finansiering får kvaliteter som styrker normalisering og integrering.
Hvor går grensen for Husbankens skjønnsutøvelse når det gjelder de konkrete og lokale forhold?

Begrunnelse

Kommunene har ansvar for planlegging og etablering av boenheter for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk. Det er en målsetting at botilbudet skal bli et godt og trygt hjem for beboerne, være et hjem der alle involverte kan føle seg vel og velkommen. Bygget skal være moderne, funksjonelt og tilpasses byggeskikk. Personalbasens plassering må være driftseffektiv. Boligtiltaket skal oppleves som et hjem, ikke institusjon.
Vennesla kommune har over tid planlagt å bygge totalt 24 boenheter for dette formålet. Man legger opp til en driftsform hvor det vil være medarbeidere som følger opp brukere i bofellesskapet, men også i boligoppfølging for andre brukere med rus og psykiske lidelser andre steder i kommunen. Dette gir et godt grunnlag for kompetansebygging og personalutvikling. Det legges opp til høy grad av tverrfaglig tilnærming. Det forutsettes en effektiv bruk av eksisterende personalressurser i enheten i samarbeid med andre enheter.
Bygningsmassen er organisert som to bofellesskap med grupper på maks 8 små leiligheter med tilhørende fellesareal, i tillegg til 8 enkeltleiligheter organisert uten fellesrom med direkte og privat adkomst til hver leilighet.
I tilbakemeldingen som Husbanken muntlig har gitt kommunen synes alle de kvaliteter retningslinjene har pekt på godt ivaretatt. Men det totale antallet på 24 er høyere enn det Husbanken kan godkjenne for å kunne innvilge søknad om investeringstilskudd.
Når alle faginstanser som har vært involvert i prosjektet i tillegg til representanter for brukerne og arbeidstakerorganisasjoner, samt arkitekt anbefaler denne løsningen ut fra behov og de retningslinjene som er laget for denne type botilbud, stiller man seg spørrende til Husbankens konklusjoner. Det er spesielt om Husbanken kan sette seg over de faginstanser som har lang erfaring med å bygge opp et godt og velkvalifisert faglig miljø rundt et slikt tilbud organisert på en mest mulig rasjonell og effektiv måte.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Husbanken opplyser at kommunen har vært i kontakt med Husbanken og muntlig informert om at det i samarbeid med Vennesla Boligstiftelse ble vurdert å bygge et leilighetsbygg i sentrum av Vennesla med 46 boliger for rusavhengige. Husbanken har på bakgrunn av de opplysninger Vennesla ga, svart at et slikt prosjekt kan komme i konflikt med regelverk og føringer for både investeringstilskuddet og utleieboligtilskuddet, da antallet boliger samlet på ett sted kan bli vurdert som å være i strid med blant annet prinsippene for normalisering og integrering.
Husbanken har foreløpig ikke mottatt noen formell forespørsel eller søknad om tilskudd til heldøgns omsorgsplasser fra Vennesla kommune knyttet til denne saken, og Husbanken forstår det slik at prosjektet det vises til fremdeles er under bearbeidelse i kommunen.
I tilskuddsprosessen vil det vanligvis være en tett dialog med den enkelte kommune. Husbanken vektlegger også betydningen av brukermedvirkning i vurderingene som gjøres. Søknader om tilskudd fra kommunene skal, som en del av saksbehandlingen, også sendes fylkesmannen til uttalelse, og Husbanken kan involvere fylkesmannen og benytte deres fagkompetanse i dialogen med kommunene for å sikre god kvalitet på prosjektene som skal motta tilskudd. Husbankens skjønnsutøvelse ligger i at dersom en ikke finner en løsning som kan aksepteres av begge parter, så må Husbanken foreta en samlet vurdering av prosjektet og treffe en avgjørelse. Dette følger av det ansvaret som Husbanken er gitt som forvalter av tilskuddsordninger.