Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:679 (2015-2016)
Innlevert: 26.02.2016
Sendt: 29.02.2016
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 08.03.2016 av næringsminister Monica Mæland

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I april 2015 kjøpte Statkraft opp kraftselskapet Pilmaiken i Chile. Statkraft har etter det jeg kjenner til planer om å starte vannkraftutbygging i elva Pilmaiken i mars, som hevdes å påvirke viktige natur- og kulturverdier i mapucheindianernes territorium. De er en sterkt marginalisert og diskriminert urfolksgruppe i Chile. Hvordan har statsråden forsikret seg om at Statkraft i denne saken følger ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk og stammefolk?

Begrunnelse

Det foreligger planer om utbygging av tre kraftverk i elven Pilmaiken i Chile, og Statkraft har planer om å starte byggingen allerede i mars i år. Området hvor utbyggingen skal skje oppgis å være hellig for Mapuchene. Representanter for folkegruppa understreker at området har stor betydning både for å utøve og videreføre religion og kultur. De mener også at de ikke har blitt rådspurt eller informert i prosessen og at ILO-konvensjonen 169 er brutt.
Norge ratifiserte ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater i Stortinget 20. juni 1990. Hovedprinsippet i ILO-konvensjon nr. 169 er i følge regjeringens egne nettsider å beskytte urfolks "rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur, og myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet." Videre sier regjeringen at konvensjonen anerkjenner "urfolks ønsker om og behov for kontroll over egne institusjoner, sin egen livsform og økonomiske utvikling. Dette innebærer en anerkjennelse av urfolks ønske om å opprettholde og videreutvikle sin egen identitet, språk og religion, innen rammen av de statene de lever i. Konvensjonen har videre bestemmelser om blant annet landrettigheter, sysselsetting og arbeidsliv, opplæring, trygd og helse."
Mapucher mener at særlig Osorne-anlegget til Statkraft vil føre til ødeleggelser i området, og det er uenighet om kompensasjonen for urbefolkningen.
Statkraft oppgir på sin side at de arbeider aktivt for dialog og samarbeid med befolkingen i det berørte området, og med å sikre at myndigheter og andre aktører respekterer urbefolkningens interesser. Statkraft oppgir også at deres prosjekt ikke skader konkrete kulturelt viktige steder, og det er planlagt avbøtende tiltak i samråd med lokalbefolkning.
Mapuchene er en sterkt marginalisert og diskriminert urfolksgruppe i Chile. Historisk har de øvd motstand mot kolonialisering og okkupasjon. Som eneste urfolksgruppe i Amerika oppnådde de å bli anerkjent som selvstendig nasjon av den spanske kolonimakten. De hadde en avtale om selvstyre i området sør for Bio-Bio-elven i Chile. Frigjøringen fra Spania førte til manglende anerkjennelse, bruk av militærmakt og undertrykkelse, blant annet gjennom en kampanje kalt "passiviseringen av Mapuchene". Landområder fra mapucheterritorium har blitt frarøvet dem og gitt til chilenske jordeiere og utenlandske innvandrere. I løpet av første halvdel av 1900-tallet ble territoriene redusert til ca. 5 % av det opprinnelige arealet. Mapuchene ble igjen i enkelte "samfunn" som forsøker å overleve på skrinn jord og i fattigdom. Folkegruppen Mapuchene topper i dag Chiles statistikk når det gjelder fattigdom, barnedødelighet, analfabetisme og arbeidsledighet.
I dag er Mapucheindianerne truet av multinasjonale selskaper som vil bygge ut på Mapuchenes territorier. Det gjelder særlig innen skogdrift og vannkraftutbygging. Siden 2009 har det på grunn av dette pågått en konflikt mellom Mapuchene og chilenske myndigheter. Det har blitt påvist brudd på ILO konvensjonen og på menneskerettigheter i denne konflikten.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Utbygginger av større infrastrukturprosjekter som det representanten Hansson viser til i sitt spørsmål, kan ofte være komplekse og innebære endringer og konsekvenser for lokalmiljøet.
Som det fremgår av eierskapsmeldingen, jf. Meld. St. 27 (2013-2014), forventer regjeringen at selskapene er seg bevisst den påvirkningen virksomheten har for mennesker, samfunn og miljø, og at selskaper der staten er eier er ledende innenfor dette arbeidet på sine områder. Som et ledd i dette forventer regjeringen blant annet at selskapene har dialog med vesentlige interessenter der det er relevant, for å kartlegge hvem som berøres av virksomheten og for å redusere risiko.
Statkraft er et forretningsmessig selskap og det er styret og ledelsen som har ansvaret for den operasjonelle driften, herunder også for selskapets arbeid med samfunnsansvar. Som eier forventer jeg at Statkraft følger opp de forventningene staten som eier har formidlet i eierskapsmeldingen.
Jeg har fått opplyst fra Statkraft at når det gjelder utbyggingen i Chile som det vises til, så har Statkraft fått alle godkjennelser fra chilenske myndigheter, og at Statkraft ut over dette også har gjort ytterligere vurderinger for å bidra til at prosjektet er i henhold til internasjonale standarder for denne typen utbygginger. En sentral del av dette er hvordan konsekvensene for lokalbefolkningen kan håndteres. Det gjennomføres nå ifølge Statkraft en grundig konsultasjonsprosess med lokalbefolkningen med dette som utgangspunkt. Statkraft har også gitt uttrykk for at selskapet er åpen for å ha dialog med alle interessenter i saken.