Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:680 (2015-2016)
Innlevert: 26.02.2016
Sendt: 29.02.2016
Besvart: 07.03.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Hvilke føringer har statsråden gikk for bevilgningen til NVE på 45 millioner kroner til flom- og skredforebygging under tiltakspakken for økt sysselsetting?

Begrunnelse

Som en del av statsbudsjettet for 2016 la Regjeringen frem en tiltakspakke for økt sysselsetting, som finansministeren presiserte at var rettet mot områder som i særlig grad merker konsekvensene av lavere vekst. På spørsmål fra Stavanger Aftenblad har Olje- og energidepartementet bekreftet at de 45 millionene som ble bevilget NVE, til flom- og skredforebygging under tiltakspakken, er tildelt fem prosjekter i henholdsvis Oppland, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms og «hele landet». Med referanse til innretningen på tiltakspakken er det av stor interesse å få klarlagt om statsråden satte noen krav eller føringer til hvordan den konkrete bevilgningen til NVE under tiltakspakken skulle benyttes for å rettes mot områder som i særlig grad merker konsekvensene av lavere vekst. Statsråden er godt kjent med situasjonen etter storflommen i Dalane, og prosjekter i området er et godt eksempel på gryteklare prosjekter som treffer inn under regjeringens avgrensning på tiltakspakken.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal i arbeidet med forebygging av flom- og skredrisiko prioritere de tiltakene som har størst nytte i forhold til kostnadene. Dette grunnleggende prinsippet må som et utgangspunkt legges til grunn også for midlene som er bevilget som del av tiltakspakken for sysselsetting.
I NVEs tildelingsbrev for 2016 har departement gitt følgende føring:

"Videre er 45 mill. kroner av økningen i 2016 knyttet til regjeringens tiltakspakke for raskt å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting, fordelt med 35 mill. kroner til sikrings- og miljøtiltak og 10 mill. kroner til kartlegging av flom og skred. Tiltak som raskt kan forseres eller settes i gang og kan gi umiddelbar sysselsettingseffekt skal prioriteres."

Jeg ser det ikke som riktig å gi detaljerte føringer for hvor midlene skal brukes, utover det som står i tildelingsbrevet. Det kunne ført til en fordeling av ressursene som ikke er optimal ut fra hensynet til å få mest mulig sikkerhet igjen for pengene.
For å gjennomføre de prosjektene som det har blitt mulig å prioritere på grunnlag av tiltakspakken, bruker NVE i stor utstrekning private entreprenører. Entreprenører fra områder med størst sysselsettingsutfordringer vil kunne konkurrere om disse oppdragene selv om prosjektene gjennomføres andre steder i landet.
Jeg er kjent med at NVE arbeider med prosjekter i de områdene som ble rammet av ekstremværet Synne i desember 2015. For noen av disse er det nødvendig med ytterligere planlegging før prosjektene kan prioriteres av NVE.