Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:681 (2015-2016)
Innlevert: 26.02.2016
Sendt: 29.02.2016
Besvart: 08.03.2016 av næringsminister Monica Mæland

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Hvilke føringer har statsråden gikk for bevilgningene på til sammen 450 millioner kroner under tiltakspakken for økt sysselsetting som Nærings- og fiskeridepartementet har ansvar for?

Begrunnelse

Som en del av statsbudsjettet for 2016 la Regjeringen frem en tiltakspakke for økt sysselsetting, som finansministeren presiserte at var rettet mot områder som i særlig grad merker konsekvensene av lavere vekst. På spørsmål fra Stavanger Aftenblad har Nærings- og fiskeridepartementet bekreftet at ingen deler av bevilgningen er rettet mot et spesielt geografisk område. Dette står i sterk kontrast til det Næringsministeren informerte Stortinget om 16. februar, der hun i spørretimen understreket at tiltakene særlig er rettet mot de deler av landet hvor ledigheten har økt. Med referanse til innretningen på tiltakspakken er det av stor interesse å få klarlagt om statsråden satte noen krav eller føringer til hvordan de konkrete bevilgningene hun selv råder over under tiltakspakken skulle benyttes, for å sikre at de rettes mot områder som i særlig grad merker konsekvensene av lavere vekst. Senest i valgkampen i 2015 annonserte statsråden en bevilgning til Innovasjon Norge som var geografisk innrettet, så det er liten tvil om at den type føringer som da ble gitt tidligere har blitt benyttet.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringen er opptatt av å sikre høy sysselsetting og lav ledighet. Som en del av budsjett-forslaget for 2016 la Regjeringen fram en tiltakspakke for økt sysselsetting på i alt 4 mrd. kroner. For Nærings- og fiskeridepartementet omfatter den ettårige tiltakspakken følgende tiltak:

- 100 mill. kroner til vedlikehold og oppgradering av forskningsfartøy ved Havforskningsinstituttet
- 100 mill. kroner til etablerertilskudd, Innovasjon Norge
- 100 mill. kroner til miljøteknologi, Innovasjon Norge
- 50 mill. kroner til pre-såkornfond, Innovasjon Norge
- 50 mill. kroner til bedriftsrettet forskning, programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) i Norges forskningsråd
- 50 mill. kroner til forskningsbasert kommersialisering, programmet Forny 2020 i Norges forskningsråd.

Bevilgningen på 100 mill. kroner til vedlikehold og oppgradering av forskningsfartøy ved Havforskningsinstituttet er under fiskeriministerens ansvarsområde, men det er nedenfor redegjort for departementets føringer til Havforskningsinstituttet.
Jeg vil innledningsvis vise til Prop. S 1 (2015-2016) for Nærings- og fiskeridepartementet og Stortingets Innst. S 8 (2015-2016). Basert på Stortingets vedtak og forutsetninger er det i oppdragsbrevene for 2016 til Havforskningsinstituttet, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd gitt føringer for midlene.

Havforskningsinstituttet

Fra oppdragsbrevet:

"Som et ledd i regjeringens omstillingspakke for økt sysselsetting styrkes tildelingen til vedlikehold og oppgradering av de marine forskningsfartøyene. Disse tiltakene vil forbedre driftssikkerheten for deler av fartøysflåten, og det er viktig at disse tiltakene iverksettes raskt og forsvarlig."


Status:

Alle prosjekter lyses ut i henhold til anskaffelsesregelverket. Leverandør- og verftsindustrien på Sør- og Vestlandet er meget konkurransedyktige og har ledig kapasitet. Det antas derfor at midler for 2016 vil gi flere ordrer til verfts- og leverandørindustrien på Sør- og Vestlandet.
En kontrakt (10 mill. kroner) er allerede inngått med MacArtney Norge (Stavanger) og arbeidet vil bli utført på verftet Westcon i Florø i mai/juni 2016. Et nytt anbud (om lag 20 mill. kroner) ble lyst ut 1. mars, og snarlig vil også et annet anbud (om lag 60 mill. kroner) bli lyst ut.

Innovasjon Norge

Fra oppdragsbrevet:

"Oppfølging av tiltakspakken for økt sysselsetting
Norsk økonomi står overfor krevende omstillinger de neste tiårene. Norsk næringsliv trenger fornyelse og flere nye, innovative bedrifter. For å møte behovet for omstilling styrker regjeringen virkemidler som bidrar til økt sysselsetting på kort sikt og samtidig legger til rette for langsiktig omstilling. I regjeringens særskilte tiltakspakke for 2016 for økt sysselsetting, styrkes flere av Innovasjon Norges sentrale ordninger for nyskaping og vekst. Ordningene som styrkes som en del av denne pakken er:

- 100 mill. kroner til den landsdekkende etablerertilskuddsordningen. Midlene er også del av gründerplanen omtalt over.
- 50 mill. kroner til tilskudd til pre-såkornfond. Midlene er også en del av gründerplanen omtalt over.
- 100 mill. kroner til Miljøteknologiordningen

Tiltakene i den særskilte tiltakspakken for økt sysselsetting er for 2016. Det er dermed ikke lagt opp til at den skal videreføres i 2017. Innovasjon Norge må innrette disponeringen av midlene i tråd med det."

Status:

Innovasjon Norge behandler søknader fortløpende. Den endelige fordelingen av midlene i 2016 mellom de ulike fylkene avhenger av søknadsinngang, kvalitet og potensiale i prosjektene. Innovasjon Norge gjør kontinuerlig vurderinger av hvor behovet for de ulike virkemidlene er størst, dvs. både for midlene som er tildelt gjennom tiltakspakken og for de samlede bevilgninger til selskapet over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett. I 2015 opplevde Innovasjon Norge stor etterspørsel etter virkemidlene sine fra Sør- og Vestlandet, og det ble derfor tildelt betydelige midler til disse fylkene. For eksempel ble 44 prosent av rammen for FoU-kontrakter tildelt prosjekter på Sør- og Vestlandet i 2015. For landsdekkende etablerertilskudd var den samme andelen 35 prosent og for tilskudd over miljøteknologiordningen 32 prosent. Denne utviklingen ser ut til å vedvare i 2016.

Norges forskningsråd

Fra oppdragsbrevet:

"2.1.1 Oppfølging av tiltakspakken for økt sysselsetting
Norsk økonomi står overfor krevende omstillinger de neste tiårene. Norsk næringsliv trenger fornyelse og flere nye, innovative bedrifter. For å møte behovet for omstilling styrker regjeringen virkemidler som bidrar til økt sysselsetting på kort sikt og samtidig legger til rette for langsiktig omstilling. I regjeringens særskilte tiltakspakke for 2016 for økt sysselsetting, styrkes to av Forskningsrådets sentrale ordninger for nyskaping og vekst. Ordningene som styrkes som en del av denne pakken er:

- 50 mill. kroner til Brukerstyrt innovasjonsarena.
- 50 mill. kroner til Forny2020.

Tiltakene i den særskilte tiltakspakken for økt sysselsetting er en engangsbevilgning for 2016 og Forskningsrådet må innrette disponeringen av midlene i tråd med det."

Status:

Programmet Brukerstyrt innovasjonsarena finansierer prosjekter som skal gi høy verdiskaping både for de deltakende bedriftene og for samfunnet. Hoveddelen av midlene for 2016 ble tildelt 28.01.16, der også midlene fra tiltakspakken inngikk.
I Forny2020-programmet er søknadene for oppstart av prosjekter i første halvår 2016 allerede behandlet og utgjorde 217 mill. fordelt på 41 søknader. Neste søknadsfrister er til høsten 2016.
Basert på foreløpige tall for 2016 har andelen av de totale tildelinger både fra programmet Brukerstyrt innovasjonsarena og programmet FORNY2020 økt samlet sett i Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder, sammenlignet med tildeling fra disse ordningene i 2015.