Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:682 (2015-2016)
Innlevert: 29.02.2016
Sendt: 29.02.2016
Besvart: 09.03.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tone Wilhelmsen Trøen (H)

Spørsmål

Tone Wilhelmsen Trøen (H): Nes kommune i Akershus ble underlagt Kongsvinger sykehus under byggeperioden til nye Akershus Universitetssykehus (Ahus). Da nye Ahus sto ferdig i 2008 ønsket Helse Sør-Øst å gjøre ordningen permanent med at nesbuene fortsatt skulle tilhøre et sykehus i et annet fylke og en annen sykehusregion enn det de historisk har tilhørt. Innbyggerne i Nes føler seg ekskludert fra Akershus på helseområdet, og kjemper for at Ahus skal være deres hovedsykehus. Hvordan ser statsråden på sykehustilhørigheten for innbyggerne i Nes kommune?

Begrunnelse

Innbyggerne i Nes kommune har i snart 15 år hatt en todelt sykehusløsning, med Kongsvinger sykehus som sitt primærsykehus, og enkelte spesialisthelsetjenester ved Akershus Universitetssykehus (Ahus). En arbeidsgruppe konkluderte i 2014 med at Nes kommunes befolkning skal få et samlet tilbud ved Ahus. Til tross for dette, og et sterkt ønske fra nesbuene om sykehustilhørighet til Ahus, melder lokavisen Raumnes om at kommunens sykehustilhørighet skal utredes på nytt igjen. Nes kommune har et utstrakt samarbeid med de fem øvrige kommunene på Øvre Romerike, og ønsker naturlig nok å være en del av dette samarbeidet fullt ut også på helsefeltet. Arbeidsgruppen i 2014 konkluderte med at Nes kommune og befolkningen i Nes bør, på lik linje med øvrige kommuner på Romerike, få et samlet sykehustilbud.
Begrunnelsen for at Nes fortsatt skal tilhøre Kongsvinger sykehus etter at Ahus sto ferdig i 2008, var de store kapasitetsutfordringene som oppsto da de tre Oslobydelene Stovner, Alna og Grorud ble overført fra Oslo Universitetssykehus til Ahus i 2012.
Når Oslo Universitetssykehus nå foreslår å gjenåpne Aker sykehus som lokalsykehus for hovedstadens befolkning, mener jeg det bør vurderes om befolkningen i Groruddalen bør tilbakeføres til Aker. Det vil kunne frigjøre kapasitet til at innbyggerne i Nes vil få sin samlede sykehustilhørighet til Ahus igjen, og vil også være viktig for å håndtere den økende veksten på Romerike og Follo i årene fremover.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg ba i foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF 17. august 2015 om at Helse Sør-Øst i sitt arbeid med analyse og kapasitetsbehov 2030 også vurderer om det kan være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus universitetssykehus.
Helse Sør-Øst har utarbeidet en rapport om kapasiteten for sykehusområdene Oslo og Akershus. I denne framgår det at Akershus universitetssykehus har et betydelig avlastningsbehov fram mot 2030. Helse Sør-Øst har nå denne rapporten på høring, med høringsfrist 8. april. Samtidig er vedtaket i styret i Oslo universitetssykehus om det fremtidige målbildet for Oslo universitetssykehus, med et samlet og komplett regionssykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og kreftbehandling på Rikshospitalet også oversendt Helse Sør-Øst for behandling. Jeg er opptatt av at Helse Sør-Øst sørger for å se på utviklingen i hele hovedstadsregionen under ett. I den sammenheng er det naturlig at man vurderer om det på sikt vil være hensiktsmessig å legge de tre bydelene i Oslo som i dag får sitt tilbud på Akershus universitetssykehus til Oslo sykehusområde og eventuelt til et nytt lokalsykehus på Aker. Det er samtidig nødvendig å påpeke at avlastningen av Akershus universitetssykehus må skje gradvis for å utnytte kapasiteten på en god måte. På tilsvarende måte vil utviklingen av Aker måtte skje i takt med økt behov for kapasitet og som en del av en helhetlig tilnærming for fornyelsen av bygningsmassen ved Oslo universitetssykehus.
Det er planlagt at styret i Helse Sør-Øst RHF vurderer det samlede kapasitetsbehovet i hovedstaden når avlastningsløsninger for Akershus universitetssykehus HF skal besluttes i juni 2016.
Helse Sør-Øst opplyser at vurderingene som gjelder Kongsvinger sykehus og Akershus universitetssykehus vil blir gjort i forbindelse med arbeidet med en regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst.