Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:683 (2015-2016)
Innlevert: 29.02.2016
Sendt: 29.02.2016
Besvart: 07.03.2016 av statsminister Erna Solberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): 4 dager før rapporten som avdekket meget kritikkverdige forhold i Vestleiren i Finnmark, skrev Statsministeren at hun var imponert over forholdene der. Representanter for fylkesmannen og fylkeslegen sier at: "situasjonen for asylbarn i Vestleiren er uforsvarlig, selv sett ut fra en «minimumsstandard»-tilnærming." Det var 100 flere barn i leiren enn oppgitt.
Ble ikke statsministeren informert om dette under sitt besøk, når fikk i så fall Regjeringen rapporten og hvilke tiltak ble iverksatt når?

Begrunnelse

Rapporten, som viser at forholdene for asylsøkere og flyktninger i Vestleiren i Sør-Varanger har vært enda verre enn det som tidligere er blitt offentlig kjent.
Representanter for fylkesmannen og fylkeslegen var invitert til å delta i befaringen.
- Slik situasjonen fremstod under befaringen disse to dagene, er min konklusjon at situasjonen for asylbarn i Vestleiren er uforsvarlig, selv sett ut fra en «minimumsstandard»-tilnærming. Uforsvarligheten knytter seg til manglende grunnleggende sikkerhet og omsorg for barn i en svært sårbar situasjon, oppsummerer regiondirektøren.
Han beskriver på en uvanlig ubyråkratisk måte forholdene, og ramser opp 17 ulike forhold observert under befaringen som grunnlag for den knusende konklusjonen. Kritikken rammer både myndighetene og Hero som drifter leiren.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Ankomstsenter Finnmark ble opprettet i løpet av svært kort tid i en veldig krevende og kaotisk periode da det ankom mange asylsøkere daglig over grensen ved Storskog. Senteret ble offisielt åpnet 11. november 2015, og statsministerens besøk ble gjennomført 15. november. Hun uttrykte da at hun var imponert over hvor mye de involverte aktørene hadde fått til på den korte tiden de hadde hatt til rådighet, i en krevende og ekstraordinær situasjon.
Representanten viser til en rapport fra en befaring ved Ankomstsenter Finnmark gjort av Fylkesmannen i Finnmark og en representant for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 20. – 21. november 2015. Etter hva jeg kan forstå er representantens henvisning til en intern rapport fra en regiondirektør i Bufetat til direktoratets direktør. For ordens skyld vil jeg bemerke at den konkrete rapporten derfor ikke er skrevet av en representant for fylkesmann og fylkeslege, slik representanten viser til. Innholdsmessig dreier imidlertid denne rapporten seg om spørsmål som har vært kjent og tatt aktivt tak i.
Formålet med den nevnte befaringen var å kartlegge forholdene for asylbarn i ankomstfasen. Delegasjonen besøkte Vestleiren og Fjellhallen, samt hadde møter med UDI, Hero, Politiets utlendingsenhet (PU), lokalt politi og Sør-Varanger kommune (Rådmann, barnevern, helsepersonell og flyktningetjenesten). Ankomstsenter Finnmark hadde på dette tidspunktet vært i drift i ti dager. Fylkesmannen i Finnmark oppsummerte funnene i en rapport datert 22. november til direktørene i Helsedirektoratet, Bufdir, UDI og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Besøket ble også oppsummert i egne brev fra Bufdir til henholdsvis Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og UDI 27. november. Bufdirs brev av 27. november var basert på den interne rapporten fra regiondirektøren til Bufdirs direktør.
Som følge av den nasjonale situasjonen i mottaksapparatet hadde Justis- og beredskapsdepartementet på dette tidspunktet tett kontakt med både andre departementer og med UDI om et bredt spekter av problemstillinger. Forholdene i Ankomstsenter Finnmark inngikk i denne dialogen. JD og BLD var orientert om befaringen, og arbeidet som ble gjort for å følge opp denne.
UDI satte i verk en rekke strakstiltak etter rapportene fra befaringen, herunder:
- Utbedring av det interne logistikksystemet, og midlertidig overgang til manuell registrering av beboere. (På grunn av mangler i systemet hadde driftsoperatør ikke et godt nok system for å ha oversikt over antall beboere og hvem de var.)
- Personellforsterkninger hos driftsoperatør for å bedre ivareta barn og utsatte personer.
- Inngåelse av tilleggsavtale for renhold ettersom første inngåtte avtale ikke var tilstrekkelig.
- Raskere utflytting av barnefamilier til Neiden avlastningstransitt og andre mottak.
- Samarbeid med Fylkesmannen, kommunen og andre aktører om forbedring av forholdene.
- Utsending av medarbeider fra UDI til Ankomstsenter Finnmark for å manuelt finne ut hvor ulike personer var sendt slik at kommunen kunne videresende prøvesvar fra tuberkulosescreening.
- Diverse fysiske utbedringer og ferdigstillelser av ankomstsenteret.
UDI har ansvaret for etablering og drift av asylmottak. I den ekstraordinære situasjonen i mottakssystemet i november 2015 var også andre faginstanser og sektormyndigheter sterkt involvert, herunder Bufdir og Helsedirektoratet. Uheldige forhold, som de det ble rapportert om i Ankomstsenter Finnmark, ble håndtert av de ansvarlige myndigheter i tett samarbeid.