Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:685 (2015-2016)
Innlevert: 29.02.2016
Sendt: 29.02.2016
Besvart: 04.03.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Når vil retningslinjene for den nye fraværsgrensen foreligge, og kan statsråden garantere at den nye fraværsgrensen ikke vil stå i veien for at elever med dokumenterte helse- og velferdsgrunner kan gjennomføre utdanningen på samme måte som i dag?

Begrunnelse

Fra og med skoleåret 2016/2017 innføres en ny fraværsgrense i skolen, som innebærer at elever som har mer enn ti prosent fravær i et fag ikke får halvårskarakter eller standpunktkarakter i faget. For at en slik fraværsgrense ikke skal få svært urettferdige utslag, er det avgjørende at det utarbeides et regelverk som tydelig slår fast hva som regnes som gyldig fravær. Innføring av en ny fraværsgrense må ikke føre til at elever med fysiske eller psykiske helseproblemer, eller elever som opplever alvorlige livskriser, får større problemer med å gjennomføre utdanningen. En ny fraværsgrense må heller ikke stå i veien for elevdemokratiet.
Det er nå kort tid igjen til endringen gjennomføres, og Elevorganisasjonen melder om urolige elever som etterlyser tydelige retningslinjer for den nye fraværsgrensen.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Oppfølging av fraværet til den enkelte elev er viktig og har betydning for arbeidet mot frafall i videregående opplæring. Etter at saken om innføring av fraværsgrense var på høring våren 2015, ønsket et klart flertall av høringsinstansene en nasjonal fastsatt grense for fravær. Høringssvarene synliggjør behovet for flere virkemidler for å redusere ubegrunnet fravær. Fraværsgrense er et klart signal om at elevenes oppmøteplikt er reell.
Utdanningsdirektoratet utarbeider et rundskriv om fraværsgrensen. Rundskrivet vil foreligge før påske 2016. Formålet med å gi detaljert informasjon om fraværsgrensen, er å sikre en mest mulig lik praksis i fylkeskommunene.
Fraværsgrensen i fag på 10 % skal gjelde fra og med skoleåret 2016-2017. Fraværsgrensen gjelder med unntak for dokumentert fravær som skyldes enten helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalg, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. I tillegg vil avtale om selvstendig studiearbeid og skoleadministrativt arbeid, for eksempel elevrådsarbeid, ikke regnes med. Regelverket vil på den måten stille strenge krav til fremmøte og deltakelse uten at dette får urimelige konsekvenser for elevene.
Innføring av fraværsgrensen vil derfor ikke stå i veien for at elever med dokumentert fravær fullfører videregående opplæring. Det er imidlertid viktig at skolene har gode rutiner og systemer for å kunne ta i bruk fraværsgrensen på en forsvarlig måte.