Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:686 (2015-2016)
Innlevert: 01.03.2016
Sendt: 01.03.2016
Besvart: 09.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan følger Justisdepartementet og Kontrolldirektøren opp at Oslo-politidistrikt faktisk leverer resultater i tråd med Stortingets forventninger, og særskilt et mer synlig politi?

Begrunnelse

Aftenposten skriver 22/2-2016 at det siden 2005 er blitt stadig mindre operativ bemanning ved ordensavsnittet på politistasjonene i Oslo. Dette til tross for at Oslo politidistrikt er tilført betydelig mer ressurser i samme periode.
Justisdepartementet opprettet en stilling som Kontrolldirektør i 2013. Virkeområdet for stillingen omfatter departementets egen virksomhet og administrasjon, samt departementets overordnede styring og kontroll av virksomhetene i justissektoren.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for den overordnede styringen av politi- og lensmannsetaten og Politidirektoratet har ansvaret for faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av politidistriktene og særorganene i henhold til tildelingsbrev. Den overordnede faglige ledelsen av straffesaksbehandlingen hører under den høyere påtalemyndighet. Relasjonen mellom departementet og direktoratet reguleres gjennom Hovedinstruks til Politidirektoratet, politidirektørens kontrakt og de årlige tildelingsbrevene. Det er tre ordinære styringsdialogmøter mellom departementet og Politidirektoratet i løpet av året. I disse møtene behandles tertialvis måloppnåelse, strategiske utfordringer, oppfølging av saker som Riksrevisjonen har tatt opp, mv. I tillegg er det møter mellom meg og politidirektøren der blant annet aktuelle saker og større prosjekter tas opp. Disse møtene er også en del av styringsdialogen mellom departementet og direktoratet.
Jeg er selvfølgelig opptatt av at politidistriktene leverer resultater i henhold til det som er fastsatt av Stortinget. For Regjeringen er det en målsetting med et sterkt nærpoliti som skal skape mer trygghet og som er operativt, synlig og tilgjengelig. Tildelingsbrevet til Politidirektoratet peker blant annet på at det vil være en hovedutfordring i 2016 at politiet skal være tilgjengelig og tilstede der folk er. Dersom politiet ikke klarer å nå de mål som er satt, vil dette være tema som tas opp i møter som jeg har beskrevet over. For denne regjeringen er det imidlertid viktig å sette få og tydelige mål, samtidig som vi har tillit til at underliggende etater får handlefrihet og ansvar til selv å vurdere hvilke virkemidler som er mest egnet til å bidra til at målene nås. Det er Politidirektoratet som har oppfølgingen av måloppnåelsen i det enkelte distrikt. Når det gjelder utviklingen i Oslo politidistrikt, vil jeg nevne at det i perioden 31.12.2013 -31.12.2015 har vært en økning på 190 årsverk.
Vi er i ferd med å gjennomføre Nærpolitireformen, og målet med reformen er beskrevet i Prop. 61 LS (2014-2015):

«Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet. Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.»

Jeg følger tett opp Nærpolitireformen, og forventer at målene med reformen blir nådd. Gjennomføring av Nærpolitireformen en et stort endringstiltak, og må balanseres opp mot politiets evne til å levere tjenester til publikum. Jeg har tillit til at politiet ivaretar denne krevende balansegangen.
Kontrolldirektørens overordnede oppgave er å bidra til å bedre styring og kontroll internt i departementet. Dette innebærer blant annet at kontrolldirektøren på utvalgte, risikoeksponerte områder skal vurdere i hvilken grad internkontrollen er forsvarlig og hensiktsmessig. Kontrolldirektøren kan også bistå departementets øvrige ledere og ansatte i spørsmål om styring og kontroll.