Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:689 (2015-2016)
Innlevert: 01.03.2016
Sendt: 01.03.2016
Besvart: 08.03.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Mener statsråden at Arbeidstilsynets tilsyn vedrørende innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie i 2014 sikret at innleie i norsk arbeidsliv etter arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd skjedde i tråd med lovens krav til skriftlig avtale med tillitsvalgte, er statsråden fornøyd med Arbeidstilsynets fordeling av disse 39 tilsynene mellom innleier og bemanningsforetak, og vil statsråden vedlegge kopi av de 16 tilsynene med "innleier / utleier" som ikke avstedkom noen reaksjon?

Begrunnelse

Ifølge Arbeidstilsynets årsrapport for 2014 ble det gjennomført 39 tilsyn med "innleier / utleier" hvorav 23 medførte reaksjon. Det framgår av årsrapporten at:

"En overvekt av tilsynene knyttet til innleie og utleie er gjennomført hos bemanningsforetak."

Arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd lyder:

"I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. Virksomheten skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet fremlegge dokumentasjon på at den er bundet av tariffavtale og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte som nevnt i første punktum."

Slik begrunnes § 14-12 andre ledd andre punktum i Prop. 83 L (2012-2013): "Etter departementets oppfatning vil en rett for Arbeidstilsynet til å kreve fremlagt slik dokumentasjon kunne lede til økt oppmerksomhet rundt temaet, og bidra til å bevisstgjøre virksomheter om hvilket grunnlag de har for sin innleie og hvilke vilkår som faktisk gjelder på området. Arbeidstilsynets oppfølging på den enkelte virksomhet vil også kunne tenkes å medføre nyttig støtte og informasjon til innleide og andre som eventuelt vil påberope seg ulovlig innleie overfor virksomheten."
I arbeids- og sosialkomiteens innstilling (Innst. 348 L (2012–2013)) så samtlige representanter med unntak av representantene fra Fremskrittspartiet behovet for utvidet tilsyn ved tidsbegrenset innleie uten hinder av begrensningene om midlertidig ansettelse. Komiteens flertall uttalte: "Innføring av dokumentasjonsplikt overfor Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet vil kunne bevisstgjøre virksomheter om hvilket grunnlag de har for sin innleie."

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: La meg først understreke at jeg ikke har noen grunn til å tro annet enn at størstedelen av norsk arbeidsliv, inkludert virksomheter som leier inn arbeidskraft fra bemanningsforetak, følger norsk lov.
Tilsyn er Arbeidstilsynets viktigste virkemiddel, i tillegg til veiledning, premissgiving og samarbeid med partene i arbeidslivet og andre aktører på HMS-området. Arbeidstilsynet har ingen mulighet til å kontrollere alle virksomheter. En mest mulig effektiv ressursbruk innebærer at Arbeidstilsynets tilsynsinnsats rettes mot de næringer, virksomheter og yrker der det er størst risiko for at arbeidsmiljøforholdene er uforsvarlige eller useriøse. Formålet er på best mulig måte å påvirke de næringer og virksomheter som har størst risiko for arbeidsmiljøproblemer til å ivareta sitt ansvar for forsvarlige arbeidsforhold og systematisk HMS-arbeid på en god måte.
Arbeidstilsynet opplyser at det risikobaserte tilsynet baseres på forskning, historiske data og tips, samt at de har lite grunnlag for å kunne si at det er mange og alvorlige brudd på bestemmelsen i § 14-12 andre ledd.
Jeg viser videre til at bestemmelsene om adgangen til innleie i utgangspunktet er privatrettslige. Dvs. at det er den enkelte selv som må håndheve sine rettigheter dersom en mener at det skjer brudd på reglene. Som et ledd i arbeidet mot ulovlig innleie ble Arbeidstilsynet fra 1. januar 2014 likevel gitt tilsynsmyndighet med bestemmelsen i § 14-12 andre ledd ved at det ble innført en plikt for virksomhetene til særlig å dokumentere overfor Arbeidstilsynet at det faktisk er inngått avtale om innleie. Arbeidstilsynet har imidlertid ikke myndighet til å gi pålegg knyttet til lovligheten av innleie, men kan gi veiledning i regelverket. Departementets begrunnelse for å innføre tilsynsmyndighet med bestemmelsen var nettopp slik stortingsrepresentanten har påpekt; økt bevissthet og fokus på temaet i virksomheten og dermed økt etterlevelse av regelen. Arbeidstilsynets veiledning kan også tenkes nyttig i forbindelse med eventuell videre oppfølging fra de tillitsvalgtes eller andres side, se Prop. 83 L (2012-2013).
Stortingsrepresentanten viser til at Arbeidstilsynet har gjennomført 39 tilsyn med innleievirksomheter og bemanningsforetak i 2014. Av disse tilsynene ble det gjennomført 12 tilsyn med innleievirksomheter og 27 tilsyn med bemanningsforetak. Det ble ført tilsyn med bestemmelser i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. Fordelingen av de 39 tilsynene gir imidlertid ikke hele bildet av Arbeidstilsynets tilsyn med innleievirksomheter. Arbeidstilsynet opplyser at de også gjennomfører tilsyn med at innleier har en internkontroll i tråd med lovens krav. De opplyser at internkontrollen skal ivareta helse, miljø og sikkerhet og også de innleides arbeidsmiljø.
Avslutningsvis vil jeg legge til at Arbeidstilsynet prioriterer aktivitet rettet mot spesielt utsatte næringer i arbeidslivet hvor det er et bredde av risikoforhold, se Arbeidstilsynets strategiske plan 2013-2016. For 2016 vil det være en særskilt aktivitet rettet mot blant annet bygg- og anlegg, hvor innleie synes å være mer utbredt enn generelt i landet.
Stortingsrepresentanten har bedt om å få oversendt tilsynsrapporter fra 16 tilsyn med innleievirksomheter og bemanningsforetak i 2014 som ikke medførte reaksjoner. Disse er offentlige, er innhentet fra Arbeidstilsynet og følger vedlagt.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegg i pdf-format