Skriftlig spørsmål fra Siv Elin Hansen (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:699 (2015-2016)
Innlevert: 02.03.2016
Sendt: 03.03.2016
Besvart: 10.03.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Siv Elin Hansen (SV)

Spørsmål

Siv Elin Hansen (SV): Ved fiskeriministerens besøk i Mehamn ble mulighetene for en ny Findus-etablering diskutert. Som kjent er tilgang til råstoff en forutsetning for at industrien langs kysten skal ha gode vilkår, og ikke minst for at ny industri skal etableres. Finnmarks-mediene melder litt forskjellig etter statsrådens Mehamn-besøk.
Hvilke helt konkrete tiltak vil statsråden iverksette for at Mehamn får den råstofftilgangen som er nødvendig for å sikre at Findus ender i Mehamn og ikke i Polen?

Begrunnelse

I Finnmarken 2. mars 2016 uttaler statsråden følgende: «Jeg lover at jeg skal bidra konkret til at Findus tror på at Mehamn er stedet de skal satse på.»
Til NRK Finnmark samme dag er budskapet vagere, men fortsatt med en lovnad om hjelp: «Så er det vår oppgave som politikere å sørge for de små tingene som kanskje har et utslag i forhold til å få denne typen industri til å etablere seg. Og der skal jeg gjøre mitt beste.»
Samtidig er spørsmålet om regionalisering av leveringsplikt på bordet, og vil bidra til svakere tilgang på råstoff. Fiskeriene trenger klar og tydelig politisk styring for å unngå at mulige norske arbeidsplasser går tapt.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Jeg vil først og fremst uttrykke glede over at Findus vurderer å etablere seg igjen i Norge.
Jeg vet at Findus etterlyser stabile og forutsigbare rammevilkår for industrien og fiskeflåten. De foreslåtte tiltakene i Meld. St. 10 (2015-2016) En konkurransekraftig sjømatindustri har nettopp som formål å bedre rammebetingelsene for industrien, og det er gode rammebetingelser som skal bidra til at råstoffet utenfor kysten blir landet og foredlet i lokale kystsamfunn, som Mehamn.
Vi trenger nasjonale aktører og vi trenger internasjonale aktører som Findus i Norge. Ny virksomhet kan imidlertid ikke bygges på særordninger og tiltak som er myndighetsstyrt og ikke har grunnlag i bedriftsøkonomiske vurderinger. Jeg har på det nåværende tidspunkt ikke konkrete tiltak om å tildele ekstraordinære kvoter til Mehamn, men jeg vurderer løpende hvilke muligheter som finnes og hvilke tiltak som kan være av betydning.
Ferskfiskordningen er også med på å styre fiskeriaktivitet til tider av året som passer anlegg i Finnmark.
Jeg vil også nevne at det ikke er noe formelt som hindrer Findus i å inngå langsiktige kontrakter om leveranser fra for eksempel trålrederier, men da må både kjøper og selger komme til enighet om dette og all omsetning må skje gjennom eller med godkjenning av et salgslag, her Norges Råfisklag.