Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:700 (2015-2016)
Innlevert: 02.03.2016
Sendt: 03.03.2016
Besvart: 11.03.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Cargolink innstiller fra 18.3.16 all godstogvirksomhet i Norge. I en pressemelding 18.2.16 skriver det svenske godsselskapet Green Cargo AB at de ønsker å ekspandere i Norge og øke sin virksomhet fra det tidspunkt Cargolink innstiller. Når Cargolink ikke lenger finner grunnlag for å fortsette sin virksomhet, er det gledelig at Green Cargo vil satse.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre fortsatt godstransport på Raumabanen, og er statsråden i dialog med Green Cargo om dette ifm. deres planer om ekspansjon i Norge?

Begrunnelse

Cargolink innstiller fra 18.3 i år sin godstogvirksomhet i Norge. Når Cargolink ikke lenger finner grunnlag for å fortsette sin virksomhet, er det gledelig både for godstransport på bane og for arbeidsplassene i næringen at svenske Green Cargo ønsker å satse i Norge.
CargoNet la i 2013 ned sin godstransport på Raumabanen på grunn av dårlig lønnsomhet. Cargolink fant imidlertid grunnlag for godstransport på denne banestrekningen, men innstiller nå alle sin godstogvirksomhet i Norge.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen er opptatt av å styrke jernbanens konkurranseevne innen godstransport. Det er gjort en rekke grep for å oppnå dette, både gjennom generell opprusting av infrastrukturen og konkrete beredskapstiltak, så vel som økt kontroll og strengere regelverk for lastebiler.
Jernbaneverket mottok den 18. februar e-post med bekreftelse på at Cargolink frasa seg alle ruter i Norge med virkning fra 20. mars 2016. På bakgrunn av dette sendte Jernbaneverket 19. februar ut varsel om nevnte oppsigelse til alle Jernbaneforetak med lisens til å kjøre gods i Norge, og informerte samtidig om ledig tilgang til sporet. Fristen for å søke om ruteleier var 1. mars. Fra Jernbaneverket har jeg fått opplyst at to operatører søkte om å overta rutene etter Cargolink. Tildelingen av ruteleier ble offentliggjort 8. mars. På Raumabanen er GreenCargo tildelt ett ruteleie (tur/retur) per døgn.
Jeg er opptatt av at Jernbaneverket tilrettelegger for konkurranse og at de volumer som Cargolink til nå har transportert forblir på jernbanen. Det er gledelig at det er interesse fra flere om å ivareta trafikken som Cargolink avvikler, og GreenCargos inntreden sikrer fortsatt godstransport på jernbane til og fra Åndalsnes.
På et mer generelt grunnlag, vil jeg understreke at godt vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen er helt avgjørende for å gjøre skinnegående godstransport mer attraktivt. Vareeiernes tillit til skinnegående godstransport er helt avhengig av at togene kommer og går når de skal. I budsjettene for 2015 og 2016 er det en betydelig økning i midler til vedlikehold av jernbanenettet, slik at det store etterslepet nå reduseres for andre år på rad.
Som følge av at jernbanen har vært en budsjettvinner, har det for i år vært mulig å sette av egne midler til beredskapstiltak for skinnegående godstransport. I tillegg til å etablere beredskapsterminaler, arbeider Jernbaneverket med å lyse ut et anbud for anskaffelse av diesellokomotiver. Disse skal stilles til disposisjon som beredskapslokomotiver for godstogoperatørene ved driftsavbrudd som følge av planlagt vedlikehold eller uønskede hendelser.
Like før jul ba vi Jernbaneverket om å se nærmere på konsekvensene av å prioritere gods- og langdistansetog høyere i trafikkavviklingen på kvelds- og nattestid, mellom kl. 18.00 og 05.00. Jernbaneverket har også lansert en tiltakspakke for godstrafikken med ekstra tiltak som til dels ikke ligger inne i gjeldende NTP.
Tiltakene skal bidra til å styrke den skinnegående godstransporten fram mot ny Nasjonal transportplan.
Dette vil i sum bidra til at mer gods kan gå på jernbane.