Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:702 (2015-2016)
Innlevert: 03.03.2016
Sendt: 03.03.2016
Besvart: 09.03.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Mener statsråden at han har et mandat fra Stortinget til å tvangssammenslå kommuner når kun en av fire av landets ordførere tror det vil bli kommunesammenslåing?

Begrunnelse

I Nationen torsdag 3. mars kommer det frem at under 40 prosent av landets ordførere ønsker at deres kommune blir slått sammen med en eller flere nabokommuner.
Senterpartiet har siden kommunereformen ble påbegynt avvist å bruke tvang for å slå sammen kommuner. Flertallet på Stortinget støtter Senterpartiets syn, men enkelte partier har åpnet for at det i tilfeller der en enkelt kommune står i veien for en sammenslåing av flere kommuner kan brukes tvang.
Undersøkelsen blant landets ordførere viser at motstanden mot kommunereformen er større enn oppslutningen om den. Med tanke på det store antallet ordførere som nå signaliserer at de ikke ønsker sammenslåing er det stadig mindre sannsynlig at vi får tilfeller der en kommune blokkerer for en sammenslåing av flere kommuner til en storkommune. Motstanden mot kommunesammenslåing vil mest sannsynlig prege mange kommuner. Statsråd Sanner åpner imidlertid fortsatt for at Stortinget kan gå inn og overstyre lokale prosesser dersom det ikke går mot sammenslåing.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I kommunereformen legger jeg til grunn at det er flertall på Stortinget for reformen, og at det er bred enighet om at gode lokale prosesser vil gi de beste løsningene. Derfor baserer kommunereformen seg også på frivillighet. Det vi nå kan registrere, er at det er svært mange kommuner som har gode og grundige prosesser med sikte på å fatte vedtak innen 1. juli.
Det jeg også legger til grunn, er at et bredt flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen sa det kan være nødvendig at Stortinget, ut fra regionale hensyn, kan gjøre unntak fra denne frivilligheten. Flertallet formulerte dette slik ved behandlingen av Kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S (2013-2014)): "Unntak fra frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn."
Jeg kan berolige representanten Slagsvold Vedum med at jeg ikke har sagt noe annet til Nationen enn det jeg har sagt flere ganger tidligere, også til representanter fra Senterpartiet.
Stortinget har, som landets øverste folkevalgte organ, muligheten til å gjøre tilpasninger i kommunestrukturen for å få til gode regionale løsninger.