Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:703 (2015-2016)
Innlevert: 03.03.2016
Sendt: 03.03.2016
Besvart: 09.03.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): I 2017 starter man innfasingen av DAB som erstatning for FM nettet i Norge. I denne forbindelse har Stortinget lagt klare kriterier for dekning.
Vil alle tunneler ha dekning for DAB når man slukker ned FM nettet, og evt. hvilke tunneler vil ikke ha DAB dekning?

Begrunnelse

Stortinget har bestemt at vi skal gå over til DAB fra 2017. Første fylkes som faser ut FM er Nordland.
Stortinget har fastlagt kriterier som skal være på plass før man stenger ned FM nettet.
Et av disse kriteriene er dekning i tunneler. Jeg har registrert i media at man ikke vil ha full dekning i tunnelen, stemmer dette vil vel dette ikke være i trå med forutsetningen som Stortinget la.
Bilistene er en stor gruppe av radiolytterne og det vil være meget uheldig om vi får en dårligere radio opplevelse i mange tunneler med overgang til DAB.
Hvilke tunneler vil ikke få DAB dekning i 2017 og finnes det en fylkesvis oversikt over dette med dette og lengden på disse tunnelene.
Ønsker at oversikten også viser om det planlegges DAB dekning i noen av disse tunnelen etter 2017.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Innledningsvis vil jeg påpeke at det ikke medfører riktighet at DAB-dekning i alle tunneler er ett av de fem kriteriene som skal være oppfylt før slukking av FM-nettet. Derimot er det en absolutt forutsetning at NRKs radiotilbud må ha digital dekning tilsvarende dagens P1-dekning i FM-nettet, jf. Meld. St. 8 (2010-2011).
Det installeres nå DAB-kringkasting i alle riksvegtunneler som i dag har FM-kringkasting. Disse vil følgelig ha DAB-kringkasting når FM-nettet slukkes gradvis i løpet av 2017. Det antas at dette også vil være tilfelle for fylkesvegtunneler med unntak av i Møre og Romsdal, der fylkeskommunen har vedtatt å ikke gjennomføre en slik oppgradering. Det er i dag til sammen 301 tunneler på riks- og fylkesvegnettet som har kringkasting installert, hvorav 16 på fylkesvegnettet i Møre og Romsdal.
For øvrig bygger Statens vegvesen ut kringkasting som del av sikkerhetsutrustningen i vegtunneler, i henhold til forskrift og normaler.