Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:707 (2015-2016)
Innlevert: 03.03.2016
Sendt: 03.03.2016
Besvart: 10.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Det ble innført grensekontroll 26. november 2015 med formål om bedre kontroll over tilreisende til Norge. Grensekontrollen har blitt forlenget flere ganger, senest frem til 15. mars.
Hvor mange arbeidstimer brukes og hva er kostnaden ved grensekontrollen og hvor mange har blitt stoppet som følge av kontrollen?

Begrunnelse

Grensekontroll beslaglegger store ressurser, både for fergeselskapene og toll- og politimyndighetene. Det er derfor viktig at man vurdere behovet for grensekontroll opp mot andre mindre ressurskrevende forslag. Grensekontrollen medfører kontroll av alle personer som kommer sjøveien til Norge, mens det blir tatt stikkprøver av personer som kommer over grensen fra Sverige. Det kan da bli vilkårlig hvem som blir stoppet og hvilken effekt tiltaket har. Norges yttergrense er Schengen som følge av Schengen-avtalen. Regjeringen må derfor også jobbe internasjonalt for å sikre kontroll av yttergrensen.
Statsråden har tidligere vist til at det er preventive hensyn som ligger bak vurderingen, men det bør være mulig å gjennomføre grensekontroll (f.eks. heller med stikkprøver) med samme effekt uten like stor ressursbruk.
Det er også begrenset hvor lenge man kan ha denne forsterkede grensekontrollen ut i fra Schengen-regelverket.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen innførte midlertidig personkontroll på indre Schengengrense med virkning fra 26. november 2015 av hensyn til offentlig orden og indre sikkerhet som følge av de økte asyltilstrømmingene. Politidirektoratet ble i brev av 24. november 2015 instruert om å iverksette personkontroll på alle fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland, i utgangspunktet med en varighet på 10 dager. Transportøransvaret trådte samtidig i kraft, og det ble bedt om bistand til politiet fra Toll- og avgiftsetaten. Departementet ba også Politidirektoratet sørge for at territorialkontrollen i grensenære områder i Østfold og Hedmark politidistrikt intensiveres ytterligere.
Personkontrollen på indre Schengengrense er senere forlenget fire ganger, og gjelder nå frem til 15. mars 2016. Politidirektoratet har siden 19. desember 2015 kunnet foreta kontroller basert på risikoanalyser og etter en mer stikkprøvebasert modell dersom det ansees hensiktsmessig gitt formålet.
Politidirektoratet har opplyst at politiet hittil har brukt anslagsvis i underkant av 8 årsverk på kontrollaktiviteten. Ett årsverk tilsvarer 1360 timer, og den totale kostnaden har vært i overkant av 7,5 millioner kroner. Jeg har ikke grunnlag for å anslå ressursomfanget som brukes hos fergeselskapene eller Tollmyndigheten.
Politidirektoratet opplyser videre at minst 26 personer er bort- eller utvist som følge av kontrollen, mens 24 personer har søkt asyl etter ankomst til Norge sjøveien siden 26. november 2015. Fergeselskapene har ikke plikt til å opplyse om hvor mange de avviser som følge av manglende dokumenter og innreisetillatelse. Jeg besitter følgelig ikke statistikk over dette.
Grensekontrollen har hatt en god preventiv effekt. Den har vært et nyttig tiltak for å få kontroll på ankomstsituasjonen, og har hatt liten negativ innvirkning for de reisende. Jeg kan ikke se at ressursbruken har vært uforholdsmessig høy i den gjeldende situasjonen.
Tilstrekkelig kontroll med Schengen-yttergrensene er en felles utfordring for alle Schengenlandene, og regjeringen jobber aktivt for å bidra til gode løsninger på dette området.