Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:717 (2015-2016)
Innlevert: 04.03.2016
Sendt: 07.03.2016
Besvart: 17.03.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan ministeren gi en oversikt over hvor mange behandlingsplasser i henholdsvis psykisk helsevern og rusomsorg som er private ideelle, hvor mange som er private kommersielle og hvor mange som er offentlige og en oversikt over antallet tilbydere innenfor de samme behandlingstilbudene fordelt på de samme kategoriene?

Begrunnelse

I forbindelse med behandling av Prop. 15 S Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2017) oppgis det at over 50 % av den samlede døgnkapasiteten innen TSB ytes av private institusjoner, i det alt vesentlige ideelle virksomheter. Regjeringen har innført fritt behandlingsvalg innen tverrfaglig spesialisert behandling og psykisk helsevern i 2015. Samtidig uttrykker ideelle aktører bekymring for at anbudspraksis favoriserer de private kommersielle og at regjeringens implementering av EUs anskaffelsesdirektiv i norsk rett skal forsterke dette. Viktige rammebetingelser for institusjonene legges i politikkutviklingen på dette området og det er nødvendig at Stortinget har oversikt over status.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Private aktører – i alt vesentlig ideelle – har i mange år spilt en viktig rolle på rusfeltet. Disse har bidratt til å utvikle feltet og også representert et mangfold i behandlingstilbudene til rusavhengige.
Hvert år utgir Helsedirektoratet Samdatarapport over sentrale data fra hele spesialisthelse-tjenesten, både somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Disse rapportene blir publisert tidlig på høsten hvert år. Følgelig foreligger det ikke nyere data enn fra 2014. I nevnte Samdatarapport innhentes det informasjon blant annet om døgnkapasiteten innen psykisk helsevern og TSB. I psykisk helsevern skilles det ikke mellom private og offentlige døgnplasser ettersom det private innslaget er svært begrenset. I psykisk helsevern var det i 2014 i alt 4062 døgnplasser – fordelt på 293 døgnplasser i psykisk helsevern for barn og unge og 3769 døgnplasser i psykiske helsevern for voksne.
I TSB viser rapporten at det i 2014 på landsbasis var 1906 døgnplasser – hvorav 1099 døgnplasser var drevet av private med avtale med de regionale helseforetakene. Av denne statistikken fremgår ikke hvor mange av de private døgnplassene som drives av henholdsvis kommersielle og ideelle private aktører. Basert på opplysninger fra de regionale helseforetakene har de samlet sett inngått avtaler med i alt 35 private leverandører innen TSB, hvorav 34 anses å være ideelle organisasjoner. Helse Nord RHF har inngått avtale med tre private aktører hvorav én ikke anses som ideell organisasjon.
Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF benyttet seg av unntaksbestemmelsen i anskaffelsesregelverket, som gir anledning til bare å kjøpe fra private ideelle tilbydere. Helse Nord RHF benyttet seg ikke av denne unntaksbestemmelsen ettersom det ikke var et tilstrekkelig tilfang av ideelle aktører i opptaksområdet til å reservere kontraktene til disse.