Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:718 (2015-2016)
Innlevert: 04.03.2016
Sendt: 07.03.2016
Besvart: 14.03.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvor mange personer som er inne i henholdsvis psykisk helsevern og rusomsorg anser regjeringen at trenger et boligtilbud, men ikke har det?

Begrunnelse

I Prop.15 S Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) settes det mål om at flere rusavhengige skal få et egnet sted å bo og regjeringen oppgir at 500 millioner skal gå til dette formålet i planperioden.
Det må være et mål å sikre alle rusavhengige med behov et boligtilbud og da er det vesentlig å ha oversikt over hvor mange som står uten et slikt tilbud.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det fremgår av Prop. 15 S (2015 – 2016) at rundt 122 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. I tillegg mangler rundt 6200 et fast sted å bo. Utfordringer knyttet til manglende bolig fremgår også av Brukerplan-rapporten for 2014 hvor 8 pst. av de kartlagte brukerne er uten fast bolig.
Videre fremgår det av Prop. 15 S (2015 – 2016) at det finnes lite informasjon om utskrivningsklare pasienter innen tverrfaglig spesialisert behandling og psykisk helsevern. I Sintefs rapport om unødvendige innleggelser og utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling, framgår det at om lag én pst. innen tverrfaglig spesialisert behandling og sju pst. innen psykisk helsevern blir vurdert som utskrivningsklare. Årsaken til at pasientene ikke er utskrevet er stort sett at de mangler et kommunalt boligtilbud. Behandlere og pasienter vurderer ofte at pasienten som er utskrivningsklar trenger et døgnbemannet botilbud. Sintef fremhever at det er et betydelig potensial for å unngå innleggelser gjennom etablering av adekvate kommunale tilbud, spesielt boligtilbud.
Det er uholdbart at mennesker med rus- eller psykisk helseproblemer blir boende over lang tid i institusjoner etter at de er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten. Regjeringen har derfor i Meld. St. 26 (2014–2015) og Prop. 15 S (2015 – 2016) varslet innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen tverrfaglig spesialisert behandling og psykisk helsevern tidligst fra januar 2017. Regjeringen vil innføre en ordning for betalingsplikt som også krever at spesialisthelsetjeneste og kommune sammen må planlegge oppfølging av utskrivningsklare pasienter. Dette vil sikre at pasienter ikke blir boende i spesialisthelsetjenesten samtidig som overgangene mellom tjenester blir bedre. En slik plan må sikre planlagte og tilrettelagte overganger både mellom spesialisthelsetjeneste og kommune, og mellom døgn- og polikliniske eller oppsøkende tjenester i spesialisthelsetjenesten. Kartlegging av boligbehov og andre relevante tjenester vil stå sentralt i denne planen, og er noe som må foretas lokalt.