Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:720 (2015-2016)
Innlevert: 04.03.2016
Sendt: 07.03.2016
Besvart: 14.03.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I området Veneli-Turufjell nær Vassfaret i Flå kommune planlegges bygging av opp mot 2000 hytter, samt alpinanlegg. Prosjektet har møtt sterk motstand fordi planene vil gi store inngrep i urørt fjellnatur med store konsekvenser for natur- og friluftsliv. Fylkesmannen i Buskerud har sterkt frarådet store deler av den foreslåtte utbyggingen og viser til nasjonale føringer om at det ikke skal bygges i store sammenhengende høyfjellsområder og sårbare naturområder.
Vil statsråden vurdere å gripe inn og stanse utbyggingen?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen er opptatt av at kommunene ivaretar viktige verdier ved naturmangfold, landskap og friluftsliv i kommunale planer. Samtidig er utvikling av områder for fritidsboliger og reiseliv viktig for næringsutviklingen i mange distriktskommuner. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015, er det gitt føringer blant annet om kommunenes planlegging av områder for fritidsboliger. Det forventes at kommunene synliggjør ulike arealinteresser og verdier, og tar hensyn til de samlede virkningene av planleggingen. De nasjonale forventningene skal bidra til en helhetlig arealforvaltning.
Når det gjelder kommuneplanens arealdel for Flå kommune, der hytteområdet Veneli – Turufjell inngår, har kommunen i vedtak av 19. februar 2016 besluttet ny høring av planforslaget. Høringsfristen er satt til 5. april 2016. Plan- og bygningsloven bygger på en desentralisert beslutningsprosess, og det er lagt vekt på at beslutninger skal skje nærmest mulig de som blir berørt. I og med at det er kommunen som skal treffe vedtak i saken, ber jeg om forståelse for at departementet ikke har anledning til å gå inn i planforslaget konkret. Departementet har ikke instruksjonsmyndighet overfor kommunen i den enkelte sak.
Dersom en foreslått utbygging av fritidsboliger er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser, kan dette være et grunnlag for å rette innsigelse mot arealplanen. Spørsmålet om det er grunnlag for innsigelse mot kommunens utkast til arealplan, må vurderes konkret av de organene som har innsigelsesrett. De fleste innsigelser løses lokalt gjennom mekling. Jeg får bare innsigelsessaken til endelig avgjørelse i de tilfeller uenigheten ikke løses lokalt.