Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:722 (2015-2016)
Innlevert: 04.03.2016
Sendt: 07.03.2016
Besvart: 10.03.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvordan mener statsråden at saken om nedlegging av 7 av Forbrukerrådets lokalkontorer er formelt forankret i Stortinget?

Begrunnelse

Jeg viser til svar på spørsmål 621 hvor statsråden sier at hun allerede har gitt Forbrukerrådet i oppgave å utrede administrative konsekvenser av en omorganisering som medfører at man legger ned 7 kontorer.
De ansatte er orientert om at dette allerede er forankret i Stortinget.
Det står i kontrast til det som sies i st. prp. 1 (2015-2016). Der sier statsråden at hun vil komme tilbake til Stortinget med de spørsmål som er vurdert i en rapport fra Difi.
En enstemmig komitemerknad i budsjettbehandlingen sier ingenting om nedlegging av kontorer, men gir positiv tilbakemelding om at det ses på rollen til Forbrukerråd, grenseflatene mellom råd og ombud og tiltak som kan tydeliggjøre rollen til ombudet.
Utover dette kan jeg ikke se at saken om er forankret i Stortinget.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Det vises også til forrige spørsmål (nr. 621) fra stortingsrepresentant Rigmor Aasrud om samme sak. I mitt svar til spørsmål nr. 621 gis en utfyllende beskrivelse av saken. Jeg har informert Stortinget gjennom budsjettproposisjonene for 2015 og 2016 om de spørsmål som har vært oppe til vurdering.
Når det gjelder arbeidet med Forbrukerrådets organisasjon og struktur, står oppfølgingen av Difis rapport "Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet" sentralt. I budsjettproposisjonen for 2016 omtales de viktigste konklusjonene i Difi-rapporten, herunder spørsmålet om Forbrukerrådets regionstruktur:

"Difi peiker på fleire utfordringar. […] Ei anna utfordring er knytt til talet og storleiken på regionkontora til Forbrukarrådet. Mange små einingar fører til at desse er sårbare med omsyn til kompetanse, sjukefråvær mv., samtidig som apparatet er lite kostnadseffektivt. Difi meiner derfor at både organiseringa av arbeidsoppgåver i regionapparatet og talet og storleiken på regionkontora bør vurderast."

Som statsråd har jeg ansvar for å organisere de virksomhetene som er underlagt departementet slik at de er i stand til å løse sine oppgaver på en best mulig måte. I denne forbindelse vil jeg blant annet peke på at:

-Et nytt EU-regelverk for klageordning i forbrukersaker stiller nye krav til kvalitet og ressursbruk i saksbehandlingen.
-Større grad av elektronisk forbrukerkontakt og saksbehandling stiller nye krav til organisering og arbeidsformer.
-Endringer og regionale utfordringer i arbeidsmarkedet er tatt i betrakting når jeg har vurdert lokalisering av ny regionstruktur i Forbrukerrådet.

Endringen innebærer en samling av dagens oppgaver og ressurser ved tre kontorer, og formålet er å effektivisere saksbehandlingen og øke kvaliteten på tjenestetilbudet til forbruker.
Beslutningen om endringene er kommunisert til Forbrukerrådet 27. januar 2016 i tillegg til tildelingsbrev, hvor det heter at en "plan for gjennomføring av endringene skal legges frem for departementet senest 1. mai 2016".
Jeg tar sikte på at omorganiseringen skal være gjennomført innen 1. mai 2017. Dersom endringene krever budsjettmessige vedtak, vil dette legges frem for Stortinget på vanlig måte. Jeg vil for øvrig holde Stortinget informert om fremdriften i arbeidet med det forbrukerpolitiske virkemiddelapparatet.