Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:724 (2015-2016)
Innlevert: 09.03.2016
Sendt: 09.03.2016
Besvart: 15.03.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Hva mener kunnskapsministeren er den beste måten å organisere og finansiere de private kunstfaglige utdanningene på?

Begrunnelse

I dag er det flere uavklart problemstillinger knyttet til de private kunstfaglige utdanningene i landet, blant annet når det kommer til hvem som er med i den statlige finansieringsordningen og mottar statsstøtte, ulik oppfattelse av hva som er kritisk størrelse på fagmiljøene og spørsmål knyttet til overordnet organisering av disse utdanningstilbudene. I dag kan også alle fagskoler med akkrediterte studietilbud kalle hele virksomheten sin for høyskole, og regelverket skiller slik sett ikke mellom en fagskole med akkrediterte studietilbud og en høyskole med institusjonsakkreditering. Det kan skape uklarheter for potensielle studiesøkere og andre.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg mener at vi har en hensiktsmessig organisering og regelverk knyttet til akkreditering av høyere utdanning og fagskoleutdanning. Jeg vil ellers vise til at vi er i gang med flere prosesser av relevans for kunstutdanningene. Vi er godt i gang med oppfølging av strukturmeldingen, hvor kunstutdanningene er en del av bildet. Vi jobber også med stortingsmeldinger både om fagskoler og om kvalitet i høyere utdanning.
Akkreditering av høyere utdanning er regulert i universitets- og høyskoleloven. Myndigheten til å akkreditere høyskoleutdanninger er delegert til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og høyskoler som har fullmakt til selvakkreditering. Private høyskoler kan være akkreditert som høyskole, dvs. at det er institusjonen som er akkreditert, eller de kan tilby akkrediterte studietilbud. Akkreditering er et vilkår for å kalle seg for høyskole.
Private fagskoler er regulert av fagskoleloven. For å drive privat fagskoleutdanning kreves det godkjenning fra NOKUT, som også er et vilkår for å kunne kalle seg for fagskole. Godkjenningen er et offentlig kvalitetsstempel på at kvaliteten i utdanningen tilfredsstiller de nasjonalt fastsatte kravene til fagskoleutdanning.
Det er et tydelig skille mellom høyere utdanning og fagskoleutdanning. Disse er regulert i hver sin lov. Høyere utdanning skal være basert på forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. En høyskole skal ha ansatte med førstestillingskompetanse som driver aktiv forskning. Fagskoleutdanning skal være mer yrkesrettet og de ansatte skal ha relevant kompetanse.
Videre er det et skille mellom høyskoler som er institusjonsakkrediterte og høyskoler som har akkrediterte studietilbud. Blant annet er det forskjeller i fullmakter til å selv kunne opprette studietilbud.
En fagskole med godkjent fagområde kan etablere fagskoleutdanninger innenfor fullmakten som godkjenningen gir. En høyskole kan også søke NOKUT om godkjenning av og tilby fagskoleutdanning. Høyskoler som tilbyr både høyere utdanning og fagskoleutdanning skal følge særlovgivningen til den enkelte utdanningstype, og er ansvarlig for å informere studentene om gjeldende bestemmelser. Det er altså ikke riktig at fagskoler med godkjente studietilbud kan kalle hele virksomheten sin for høyskole, eller at regelverket ikke skiller mellom en fagskole med godkjente studietilbud og en høyskole med institusjonsakkreditering.
Private høyskoler som har akkrediteringer, enten som institusjon eller for enkelte studietilbud, kan etter søknad gis statstilskudd. Tilskudd til private høyskoler foreslås i den årlige budsjettproposisjonen og vedtas av Stortinget. Kunnskapsdepartementet arbeider med oppfølgingen av ekspertgruppen som har utredet regelverket for bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene. Videre arbeides det med implementering av vedtatte endringer i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler, som skal legges fram i statsbudsjettet for 2017.
Det er viktig at disse prosessene er på plass før vi foretar en nærmere gjennomgang av tilskuddsordningen for private høyskoler, herunder en vurdering av kriteriene for innlemming av nye akkrediterte private høyskoletilbud. Regjeringen vil presentere videre prosess for dette arbeidet i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon, Prop. 1. S (2016-2017). Vi vil vurdere å sette ned en egen arbeidsgruppe med representanter fra departementet og universitets- og høyskolesektoren.