Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:725 (2015-2016)
Innlevert: 09.03.2016
Sendt: 09.03.2016
Besvart: 17.03.2016 av næringsminister Monica Mæland

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Kan statsråden redegjøre for SIVA sin kapasitet til å delta i ulike industriprosjekter samt bekrefte at Akvafarm As sitt prosjekt i Tinn kommune er innenfor det mandat SIVA skal operere?

Begrunnelse

Industrien står ovenfor mange muligheter, men mange av mulighetene knyttes opp mot at staten gjennom virkemiddelapparatet er med på å realisere mulighetene. SIVA har vært og er et nyttig verktøy for utviklingen av industrielle muligheter rundt om i landet. I den senere tid har jeg ved flere anledninger blitt møtte med av ulike aktører at SIVA har kapasitetsproblemer. Et eksempel på dette er Akvafarm AS som har til hensikt å etablere lakseoppdrett i Tinn kommune i Telemark. I dette tilfellet har SIVA over en lengre periode hatt god kontakt med selskapet og sågar antydet at SIVA kunne ha muligheter for deltakelse i prosjektet. Dette ble brått og uventet avsluttet fra SIVA sin side med henvisning til kapasitetsproblemer.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Statsforetaket Siva sin eiendomsvirksomhet er organisert i datterselskapet SIVA Eiendom Holding AS, som driver kommersielt innenfor SIVAs målsettinger. Selskapet finansierer sine investeringer gjennom egenkapital og kommersielle banklån, og må sikre at investeringene gir tilstrekkelig inntjening til å dekke renter og avdrag på banklån og avkastning på egenkapitalen. Sivas investeringer skal mobilisere privat kapital og kompetanse til prosjektene, og ha en utløsende effekt. Siva prioriterer mellom prosjekter innenfor ulike bransjer og i ulike deler av landet, med utgangspunkt i selskapets mål og delmål og sammensetningen av eiendomsporteføljen.
Siva har de senere årene lagt opp til å satse mer på bygg for kunnskaps- og forskningsparker, og redusert andelen investeringer i industri-/produksjonsbygg for enkeltbedrifter.
Etter det selskapet opplyser var situasjonen at Siva anså prosjektet Akvafarm Rjukan som interessant ved første kontakt med initiativtakerne, men konkluderte etter en grundigere vurdering med at de ikke kunne gå inn i prosjektet.
Siva SF har et eget styre som tar selvstendige og uavhengige beslutninger innenfor de rammer som følger av Stortingets vedtak. Nærings- og fiskeridepartementet går ikke inn i enkeltprosjekter som har vært til behandling i Siva.