Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:728 (2015-2016)
Innlevert: 09.03.2016
Sendt: 10.03.2016
Besvart: 15.03.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Kan statsråden redegjøre for hvorvidt gjennomføringen av ROS-analyse har blitt nektet av UDI i forbindelse med planleggingen av asylmottak på Bolkesjø og om UDI i tilfelle har adgang til dette?

Begrunnelse

Notodden kommune har vedtatt at de ønsker å foreta en ROS-analyse for å utrede konsekvensene av å gjennomføre planene med et transittmottak på den størrelse som nå planlegges. Det opplyses om at UDI har nektet kommunen å foreta en slik analyse.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg er kjent med at Notodden kommune ønsker at Utlendingsdirektoratet (UDI) skal foreta en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)i forbindelse med etablering av mottak på Bolkesjø. UDI har orientert om at direktoratet har vurdert om det burde foreta ROS-analyse på Bolkesjø, men har ikke funnet det nødvendig. Imidlertid har UDI ikke motsatt seg at kommunen eventuelt foretar en ROS-analyse selv.
Når det gjelder ROS-analyse generelt er det ikke praksis at UDI foretar dette ved etablering av mottak, selv om det gjøres i noen tilfeller. UDIs vurdering er at sikkerhet for beboere og nærmiljø best ivaretas ved løpende oppfølging av mottaket fra direktoratets side i dialog med kommune, driftsoperatør, nærmiljø og andre berørte parter. UDI har gjennom flere år opparbeidet god erfaring med at man ved justering av driften underveis kan jobbe forebyggende, på en måte som sikrer god og forsvarlig drift av mottaket. Grunnleggende for slike løpende vurderinger er at sikkerhet for både beboere og nærmiljøet er viktig.