Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:731 (2015-2016)
Innlevert: 09.03.2016
Sendt: 10.03.2016
Besvart: 18.03.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I grunnlagsdokumentet for Nasjonal Transportplan, utarbeidet av transportetatene, fremkommer det at prosjektet Ådland - Svegatjønn på E39 er kostnadsberegnet til 39 mrd.
Siden prosjektet består av en veidel og tre forskjellige broer kan jeg be om å få kostnadsestimatene som ligger til grunn for hver av disse, og hvilken meter/km kostnad som er lagt til grunn for å beregne totalkostnaden?

Begrunnelse

Prosjektet "Hordfast" på E39 er et høyt prioritert ferjeavløsningsprosjekt som er blitt vesentlig dyrere også i forhold til transportetatene sitt strategidokument som ble lagt fram i 2015. Det er også kjent at det arbeides med forskjellige broløsninger på Bjørnafjorden. Det vil derfor være av stor interesse å få kostnadsestimatene på de ulike løsningene man nå arbeider med, siden beløpene som var satt på forskjellige løsninger i KVU og Ks1 er langt overskredet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ifølge Statens vegvesen omfatter prosjektet bruer for kryssing av Langenuen og Bjørnafjorden. I tillegg inngår en mindre kryssing av Bårdsundet der det ennå ikke er bestemt om kryssingen skal skje med bru eller senketunnel. Kostnadsanslaget på 39 mrd. kr er basert på følgende forutsetninger:
-Kryssing av Langenuen med hengebru:4,8 mrd. kr
-Kryssing av Bjørnafjorden med flytebru: 20,5 mrd. kr
-Øvrige vegstrekninger: 13,7 mrd. kr
Kostnadsanslaget er utarbeidet som del av transportetatenes arbeid med grunnlaget for Nasjonal transportplan 2018-2029. På dette tidlige stadiet i planleggingen er vurderingene i hovedsak basert på erfaringskostnader for ulike elementer som veg, bru og tunnel med tillegg for uspesifisert/ usikkerhet. Anslagene tilsvarer om lag 150 000 kr/m for vegstrekningene, omlag 2,7 mill. kr/m for hengebru og om lag 3,9 mill. kr/m for flytebru.