Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:742 (2015-2016)
Innlevert: 11.03.2016
Sendt: 11.03.2016
Besvart: 16.03.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Kan statsråden redegjøre for de vurderinger departementet har gjort av problemstillingen i forbindelse med endringene i industrikonsesjonsloven som har skapt situasjonen?

Begrunnelse

Ved hjemfall skal inntil 1/3 av kraftanleggets verdi tildeles de berørte kommuner. Etter innføring av konsolideringsmodellen i 2008 kan man unngå hjemfall om anlegget selges til en eiergruppe med minst 2/3 offentlig deltakelse. Ettersom konsesjon til en slik gruppe gis på ubegrenset tid mister de berørte kommuner de rettigheter de ville fått ved hjemfall.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Det følger av vassdragslovgivningen at inntil en tredjepart av vannkraftanlegg som hjemfaller eller av anleggets verdi tildeles de kommuner hvor vannfallet, kraftverket eller reguleringsanleggene ligger. Det er Stortinget som i tilfelle bestemmer verdien, kommunenes andel og eventuelt foretar fordelingen mellom dem. Stortinget kan også bestemme at midlene skal settes i et fond til fordel for kommunene, eller at det skal utbetales kommunene en andel av det økonomiske utbytte anlegget måtte gi.
Hjemfall skjer som kjent til staten, og ikke til kommunene. De berørte kommunene får eventuelt først tildelt sine rettigheter når Stortinget fastsetter det hjemfalte anleggs verdi og kommunenes andel av de hjemfalte verdier.
Ett element i konsolideringsmodellen som ble vedtatt av Stortinget etter forslag fra Regjeringen Stoltenberg II, var at tidligere meddelte konsesjoner med vilkår om hjemfall til staten skulle ligge fast for det tilfelle at fremtidige hjemfall skulle inntreffe. Dermed ble bestemmelsene om kommunenes andel også beholdt. Som et element i konsoliderings-modellen ble samtidig tidligere praksis lovfestet, som åpnet for at private eiere kunne overdra vannfall og kraftverk underlagt hjemfallsvilkår, eller andeler i selskap som eier slike, til offentlige eiere før hjemfall inntrer. Selskapene fikk gjennom lovendringen i 2008 rettskrav på omgjøring av vilkår om tidsbegrensning og hjemfall forutsatt at kravene til offentlig eierskap oppfylles.
Kommunenes rett til andel av statens hjemfallsutbytte forutsetter at hjemfall til staten faktisk skjer. Både etter tidligere praksis før lovendringen i 2008 og etter gjeldende lov tildeles det ingen andel der hjemfall ikke skjer. Dette er omtalt slik i Ot.prp. nr. 61 (2007-2008) side 55:

"Det ligger åpning for betydelige verdioverføringer i omgjøring, siden staten på denne måten i realiteten vil frafalle verdier som ellers ville ha hjemfalt til staten i fremtiden. Det oppstår også et tap for vertskommunene som ikke vil få tilgang på inntil 1/3 av de hjemfalte verdier slik industrikonsesjonsloven bestemmer. Hjemfall er på den annen side intet mål i seg selv. Det avgjørende er at offentlig eierskap gjennomføres innenfor de rammer som følger av konsolideringsmodellen."

Det skulle derfor ikke nå i ettertid komme som noen overraskelse på vertskommunene for vannkraftverk med hjemfallsvilkår at tap vil oppstå når vilkår om hjemfall i vassdragskonsesjoner omgjøres. Jeg minner om at det i samme proposisjon fra Regjeringen Stoltenberg II ble presisert at slik omgjøring av hjemfallsvilkår og vilkår om tidsbegrensning utgjør en hensiktsmessig og logisk integrert del av konsolideringsmodellen ettersom det fremskynder formålet med reformen om styrking av offentlig eierskap.