Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:743 (2015-2016)
Innlevert: 11.03.2016
Sendt: 11.03.2016
Besvart: 29.03.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Mener statsråden det er forsvarlig og innenfor lovverket at barneavdelingen i Kristiansund stenges i påsken, og i tilfellet statsråden mener dette, kan han redegjøre for hvorfor?

Begrunnelse

Nordmøre og Romsdal har fire sykehus med akuttilbud for voksne og to med akuttilbud for barn. Når barneavdelingen i Kristiansund er stengt er det for barn som bor ytterst i fylket, en avstand til Ålesund på fem–seks timer. Dette i et fylket hvor det ofte er ugunstige værforhold.
Helse Møre og Romsdal besluttet i 2014 å helge- og feriestenge barneavdelingen. En 10 måneder gammel gutt under behandling ved barneavdelingen i Kristiansund 22.02.2015, døde i en helg da barneavdelingen var stengt. Helsetilsynet satte i gang granskning.
I dag har Kristiansund åpen barneavdeling i helgene med redusert bemanning, og vedtak om påskestenging og sommerstenging. Under perioden med helgestenging måtte syke barn ut på reise til Ålesund fredag for å sendes tilbake til Kristiansund over helga. Nå planlegger foretaket for at forflytting fortsatt skal skje i feriene. Det betyr også at barn som er syke og som ikke alt er lagt inn på sykehuset i Kristiansund er uten et nært sykehustilbud og ved akutte situasjoner må reise til Ålesund.
Rettigheter til innlagte barn reguleres av forskrift om barns opphold i helseinstitusjon (spesialisthelsetjenesteloven) der § 2 lyder: «Skifte av helseinstitusjon eller avdeling skal bare skje når det er medisinsk nødvendig eller av andre grunner vil være best for barnet». Befolkningen vil ha svar på om statsråden mener denne flyttingen mellom Ålesund og Kristiansund er medisinsk nødvendig og til det beste for barna.
I FNs barnekonvensjon som Norge har sluttet seg til heter det i Artikkel 24:«Partene anerkjenner barnets rett til å nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandarden til behandlingstilbud for sykdom og rehabilitering. Partene skal bestrebe seg på at ingen barn fratas sin rett til adgang til slike tjenester».
Helge- og feriestengning av barneavdelingen i Kristiansund har blitt begrunnet økonomisk.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er Helse Møre og Romsdal som har ansvar for at tilbudet i sitt område organiseres på en slik måte at det gis god og forsvarlig helsehjelp til befolkningen. Barne- og ungdomsavdelingen ved Kristiansund sjukehus har vært sommer- og påskestengt siden sommeren 2011. Bakgrunnen for feriestengningen har vært at det i disse periodene har vært et lavt beleggstall både i Kristiansund og Ålesund og at man på denne måten kunne redusere ressursbruken på passive vaktordninger.
Helse Møre og Romsdal viser i sin evaluering av 5-døgndriften av barneavdelingen som ble lagt fram i desember 2015 til at feriestengning av avdelingen har vært gjennomført i mange år uten store problemer, men at 5-døgns drift med gjentakende stengning av avdeling og akuttberedskap hver uke er langt mer krevende i forhold til planlegging, ansvar, avtaler og rutiner. Helse Møre og Romsdal har ansvar for at feriestengningen gjennomføres på en måte som ivaretar kravet til god og forsvarlig helsehjelp.
Jeg har på bakgrunn av den foreløpige rapporten fra Helsetilsynet som er lagt fram i dag bedt Helse Midt-Norge gjøre en ekstra vurdering av påskestengningen. De opplyser at det har gått ut informasjonsbrev til alle fastleger og legevaktsentraler i Nordmøre og Romsdal. Transport av syke barn med åpen retur er gjennomgått i barneklinikken i Helse Møre og Romsdal og med St. Olavs Hospital. På denne bakgrunn mener Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge at påskestenging av barneavdelingen i Kristiansund er medisinsk faglig forsvarlig.