Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:748 (2015-2016)
Innlevert: 14.03.2016
Sendt: 14.03.2016
Besvart: 31.03.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sikre at frakt av kongekrabber fra Banak til Sør-Korea kan fortsette som i dag?

Begrunnelse

I følge Finnmark Dagblad 14. mars har norske luftfartsmyndigheter avslått søknaden fra et russisk flyselskap om å hente levende krabber fra Banak lufthavn. Årsaken til avslaget skal være at russiske myndigheter har brukt for lang tid på å godkjenne at norske flyselskap får fly samme typen transport og ruter over Russland.
For næringslivet og sjømateksportørene i Finnmark er flyfrakt til Asia en viktig vei ut i markedet, og derfor er det viktig at bedriftene ikke mister denne transportmuligheten. Det er derfor svært viktig at regjeringen raskt finner en løsning i saken.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er viktig og ønskelig at vi utvikler internasjonal luftfart. Det innebærer blant annet utvikling av et godt internasjonalt samarbeid for et forutsigbart og ryddig regelverk, gjensidig anerkjennelse av og tilrettelegging for grensekryssende flyvninger og strenge krav til miljø og sikkerhet.
Resiprositet er et grunnleggende prinsipp i internasjonale luftfartsrelasjoner, og de rettighetene som gis, gis generelt under forutsetning av å få tilsvarende rettigheter fra den andre parten. Norge har ikke oppnådd tilstrekkelig gode løsninger på dette i vårt samarbeid med Russland.
Dette har over flere år gitt seg utslag i at søknader fra russiske selskaper om flygninger til tredjeland har blitt avslått pga. manglende resiprositet for norske flyselskaper. Som eksempel nevner jeg at det i 2008 ble gitt avslag til Aeroflot Cargo på søknad om frakt av fisk fra Evenes til Japan. En hovedårsak til dette var at det norske flyfraktselskapet North Atlantic Cargo, som ble etablert tidlig på 2000-tallet for å fly fisk fra Evenes til Japan, ble nektet overflyvningsrettigheter over Sibir av russiske myndigheter. Selskapets virksomhet kom derfor aldri i gang, og selskapet ble oppløst.
Til tross for dette bakteppet, har Luftfartstilsynet i januar og februar i år innvilget seks søknader om fraktcharterflygninger for å frakte levende krabber fra Lakselv til Seoul. Dette ble gjort til tross for at det i denne saken dreier seg om å gi meget vidtgående rettigheter. Det dreier seg her om søknader fra et russisk flyselskap om å fly fra Norge til Sør-Korea. Slik trafikk er normalt forbeholdt norske og sørkoreanske selskaper. Luftfartstilsynet ga tillatelser til fraktcharterflygninger ut februar måned for å gi russiske myndigheter tid til å behandle vår forespørsel om resiprositet. Denne forespørselen er ennå ikke besvart av russiske myndigheter, og det har skapt utfordringene i saken representanten Pedersen tar opp.
Jeg ønsker i dette arbeidet at vi klarer å forene norske luftfartspolitiske og næringspolitiske interesser når det gjelder søknader om flygninger mellom Norge og såkalte tredjeland, dvs. land utenfor EØS-området. Det er nå grunn til å tro at neste runde med luftfartsforhandlinger med Russland kan finne sted til sommeren. Jeg vil ta initiativ til at slike fraktflyginger gjøres til tema under disse forhandlingene. I påvente av utfallet av forhandlingene vil jeg derfor be Luftfartstilsynet se på søknadene om tillatelse til nevnte flyginger på nytt med det for øye å finne en midlertidig løsning på eksportørene av kongekrabber sine behov.