Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:752 (2015-2016)
Innlevert: 14.03.2016
Sendt: 14.03.2016
Besvart: 18.03.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Morten Wold (FrP)

Spørsmål

Morten Wold (FrP): Vil statsråden ta initiativ til å se på Helsedirektoratets praktisering av regelverket knyttet til saker der ekstra kjøretest og bruk av spesialbriller godkjent i mange andre land, er en del av problemstillingen, og om regelverket håndheves i tråd med gjeldende EU-direktiver og EU/EØS-regelverk?

Begrunnelse

I Bygdeposten (8/3 og 10/3) kan vi lese om en ung mann som har blitt fratatt førerkortet og mistet jobben som lastebilsjåfør etter å ha fått redusert sidesynet. Ved bruk av spesialbriller er han fint i stand til å kjøre bil, men Helsedirektoratet nekter ham å avlegge nødvendig kjøretest.
Vedkommende fikk redusert syn etter en operasjon i 2010. Førerkort for lastebil ble inndratt umiddelbart, og i 2012 ble han også fratatt retten til å føre personbil etter melding fra Fylkesmannen og politiet. Siden har han gått på arbeidsavklaringspenger, en rettighet han snart mister.
Mannen har funnet spesialbriller i USA. De kalles «Peliprisme», og virker på den måten at egne felt i glasset forsterker sidesynet og speiler omgivelsene. Bilkjøring ved hjelp av slike briller, er tillatt i blant annet Nederland, Belgia, Sveits og England etter bestått test, samt i ca. 20 stater i USA.
I Norge er problemet at Helsedirektoratet ikke tillater mannen å gjennomføre en kjøretest for å bevise at han fortsatt er en kompetent sjåfør, litt uklart av hvilken grunn.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har forståelse for at det å bli fratatt førerkortet kan oppleves som et alvorlig inngrep for den enkelte. Dette gjelder særlig der den enkelte er avhengig av førerkortet for å kunne utøve sitt yrke.
Jeg kan ikke gå inn i vurderingen av en enkeltsak, men jeg har vært i kontakt med Helsedirektoratet for en uttalelse om regelverket og om praksis på generelt grunnlag.
De norske helsekravene til førerrett finnes i førerkortforskriften vedlegg 1. Krav til synsfelt fremgår av vedlegg § 2 nr. 2 for lette klasser (førerkortgruppe 1) og § 3 nr. 2 for tunge klasser (førerkortgruppe 2 og 3). Kravene er i samsvar med EU-direktiv 2009/113/EF.
For å få førerrett for personbil må fører fylle kravet i § 2 nr. 2: Synsfeltet må være minst 120 grader vidt i horisontalplanet og minst 50 grader til hver side. I vertikalplanet skal synsfeltet være intakt minst 20 grader opp og ned. Det må ikke være sentrale synsfeltutfall innenfor en radius på 20 grader.
For å få førerrett for lastebil er kravet i § 3 nr. 2: «Synsfeltet må være minst 160 grader vidt i horisontalplanet og minst 70 grader til hver side. I vertikalplanet må synsfeltet være intakt minst 30 grader opp og ned. Det må ikke være sentrale synsfeltutfall innenfor en radius på 30 grader.
Prismeglass av typen peliprisme gir etter det Helsedirektoratet har opplyst ikke synsfelt som er så vidt som EU-direktivet krever, og det gis ikke dispensasjon fra synsfeltkravet ved bruk av slike prismeglass. Helsedirektoratet har opplyst at etter det de kjenner til, gis det heller ikke dispensasjon fra synsfeltkravet ved bruk av peliprisme i de andre nordiske landene.
Helsedirektoratet har videre opplyst at der det ikke er anledning til å gi dispensasjon fra regelverket, vil det heller ikke bli anbefalt å gjennomføre en kjørevurdering. En kjørevurdering skal i utgangspunktet være et bidrag til å kunne fastslå om fører fyller helsekravene eller om det er grunnlag for å gi dispensasjon fra bestemmelsene i det konkrete tilfellet.
Helsedirektoratet har opplyst at ved dobbeltsyn kan bruk av prismeglass i noen tilfelle vurderes som et hensiktsmessig tiltak for å gi førerrett for førerkortgruppe 1. Forutsetningen er at søker fyller kravene til synsfelt, og at optiker eller øyelege finner bruken tilfredsstillende for kjøresikkerhet før det eventuelt gjennomføres en kjørevurdering ved en trafikkstasjon. Dobbeltsyn er ikke forenlig med førerrett i førerkortgruppe 2 og 3.
Helsedirektoratet foretar nå en gjennomgang av helsekravene til førerrett. Nye bestemmelser vil tre i kraft fra 1. juli i år. Endringer i regelverket vil ligge innenfor de rammene som EU-direktivet setter.