Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:755 (2015-2016)
Innlevert: 15.03.2016
Sendt: 15.03.2016
Besvart: 17.03.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hva er begrunnelsen for at Opera Østfold ikke likebehandles med de øvrige region- og distriktsoperaer når det gjelder statlig tilskudd?

Begrunnelse

Opera Østfold er etablert som en samarbeidsorganisasjon mellom Halden kommune og Østfold fylkeskommune med likt økonomisk ansvar for den regionale delen av driftsbudsjettet. Det er i dag 8 region- og distriktsoperaer som mottar statlig driftsstøtte. 7 av disse mottar en statlig andel på 70 % og har en regional andel av de offentlige tilskuddene på 30 %. Kun Opera Østfold behandles annerledes og mottar en statlig andel på ca. 50 %.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Opera Østfold er et regionalt operatiltak som får sitt statlige driftstilskudd over kap. 324 Scenekunstformål, post 73 Region- og distriktsopera.
Finansieringen av operatiltakene på denne posten er delt mellom staten og regionen, og det er satt som forutsetning for statstilskuddet at regionen bevilger sin andel med henvising til vedtak V, nr. 4, jf. Prop.1 S (2015–2016).
Det er Stortingets behandling og vedtak av statsbudsjettet som bestemmer statens tilskudd til tiltak på denne posten. For operatiltakene er regionen bundet til å bevilge sin andel på 30 pst. etter Stortingets vedtak. Det er selvsagt mulig for regionen å øke sitt bidrag utover 30 pst., men da er ikke staten tilsvarende forpliktet til å øke sitt bidrag.
Opera Østfold kom inn på statsbudsjettet med 1 mill. kroner i tilskudd i 2009. Fram til 2016 er det statlige tilskuddet til Opera Østfold økt til 3,75 mill. kroner. Til de sju andre operatiltakene på posten har Stortinget bevilget tilskudd fra 1 mill. kroner til Opera Rogaland og opp mot 19,9 mill. kroner til Bergen Nasjonale Opera. Det er et stort spenn i tiltakene som får tilskudd på posten.
I den årlige budsjettbehandlingen blir søknadene vurdert individuelt og etter sin egenart. Det er ingen automatisk likebehandling av prioriteringer.
Høsten 2015 ble det satt i gang en evaluering av alle region- og distriktsoperaene (inkludert opera- og musikkteatervirksomhetene som er inkludert i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Trondheim Symfoniorkester og Kilden i Kristiansand). Evalueringen blir gjennomført av Telemarksforsking og vil foreligge denne våren. Evalueringen vil gi økt kunnskap om feltet og om resultatene av satsningen som har vært på feltet.