Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:756 (2015-2016)
Innlevert: 15.03.2016
Sendt: 15.03.2016
Besvart: 05.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): En MS pasient tilknyttet St. Olavs hospital fikk 19. februar 2016 skriftlige garantier fra sykehuset om etterbehandling (blodprøvekontroller og etter-behandling med Rituximab)som følge av HSCT behandling i Mexico. Nå kan det se ut som om at sykehuset har snudd i saken, til pasientens store fortvilelse. Det er all mulig grunn til å forvente at slike løfter/garantier til pasienter følges opp innenfor "pasientens helsevesen".
Vil statsråden ta initiativ til at St. Olavs hospital står ved sine skriftlige lovnader til pasienten?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg ber om forståelse for at jeg som statsråd ikke kan gå inn i enkeltsaker på den måten som etterspørres her.
Når det gjelder etterbehandling med blant annet legemiddelet Rituximab er jeg kjent med at Rituximab er en type cellegift og at multippel sklerose (MS) ikke er på listen over godkjente indikasjonsområder for legemiddelet i Norge. Bruk av dette legemiddelet for pasienter med MS faller dermed utenfor legemiddelets godkjente indikasjonsområde, omtales som off label bruk av legemiddelet og er å anse som utprøvende behandling.
Utprøvende behandling er en behandling der effekt, risiko og bivirkninger ikke er tilstrekkelig dokumentert til at behandlingen kan inngå i det ordinære behandlingstilbudet. Behandlingen har derfor større risiko knyttet til blant annet bivirkninger enn etablert behandling. Det er utarbeidet nasjonale prinsipper for hvordan utprøvende behandling skal tilbys. Som hovedregel bør utprøvende behandling tilbys innenfor rammen av en klinisk studie, da dette legger til rette for innsamling av dokumentasjon av effekt av behandlingen og pasientsikkerhet. Prinsippene for utprøvende behandling åpner for at slik behandling unntaksvis kan tilbys enkeltpasienter (off label) når gitte forhold er oppfylt. Det er en helsefaglig vurdering som må ligge til grunn for at et sykehus skal velge å initiere og gjennomføre utprøvende behandling av pasienter på individuell basis. Utprøvende behandling kan i noen tilfeller tilbys som ledd i et behandlingsforløp, der det eksempelvis ikke finnes gode etablerte behandlingsalternativer.
Når det gjelder stamcelletransplantasjon for MS-pasienter i Norge viser jeg til mitt svar til representanten Ruth Grung datert 1.1.2016 om finansiering av MS-senterets vitenskapelige studie for stamcelletransplantasjon for MS-pasienter.