Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:758 (2015-2016)
Innlevert: 15.03.2016
Sendt: 15.03.2016
Besvart: 29.03.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Viser til statsrådens svar 25/2-2016 på skriftlig spørsmål vedrørende refusjon av utgifter til MS-pasient som ble henvist fra et norsk sykehus til behandling i utlandet. Jeg kan ikke se at statsråden går dypt nok inn i denne problematikken i sitt svar, ettersom dette faktisk handler om en henvisning fra et sykehus i Norge.
Er det noe som hindrer statsråden å sørge for at en pasient som er henvist av et norsk sykehus til behandling i utlandet får sine utgifter dekket?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg kan ikke gå inn i enkeltsaker på den måten som stortingsrepresentant de Ruiter spør om.
I mitt forrige svar som representanten viser til, orienterte jeg om det regelverket som gjelder for rett til behandling i utlandet. Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for behandling i utlandet dersom det ikke finnes et adekvat tilbud i Norge, og søknad må fremsettes for utenlandskontoret ved det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion.
Det vanlige er at behandlende lege ved sykehuset søker på vegne av pasienten, men også fastlege, pasient eller andre med fullmakt fra pasienten kan søke. Det er utenlandskontoret, og ikke behandlende lege, som tar stilling til om vilkårene er oppfylt.
Behandlende lege kan også i andre tilfeller bistå pasienten. Dersom pasienter ønsker behandling i utlandet selv om vilkårene for å få behandlingen dekket av det offentlige ikke er oppfylt, vil ofte legen bistå i kontakten med den utenlandske behandlingsinstitusjonen. Pasienten kan for eksempel be om at legen orienterer det utenlandske behandlingsstedet om medisinsk status, og at legen fremskaffer aktuelle epikriser og annen pasientdokumentasjon. Slik bistand er ikke å anse som en henvisning som innebærer forpliktelser til å dekke utgiftene til behandlingen.