Skriftlig spørsmål fra Lill Harriet Sandaune (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:771 (2015-2016)
Innlevert: 17.03.2016
Sendt: 17.03.2016
Besvart: 01.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Lill Harriet Sandaune (FrP)

Spørsmål

Lill Harriet Sandaune (FrP): Det er et uttalt mål fra regjeringen om å endre strukturen i høyere utdanning for å oppnå solide fagmiljøer og utdanninger med høy kvalitet.
Mener statsråden at Den samiske høgskolen tilbyr fagmiljøer av en slik kvalitet at det rettferdiggjør en bevilgning på 80 584 000 kroner i årets budsjett?

Begrunnelse

Det er Kunnskapsdepartementet som hovedsakelig står for tildelingen av midler til Samisk høgskole. I fjor fikk de bevilget 77 744 000 kroner. I årets budsjett får skolen 80 584 000
Samisk høgskole hadde, i følge årsberetningen for 2015 kun 159 registrerte studenter totalt (tall fra DBH). Per dags dato sitter én student alene i Kautokeino for å fullføre siste året på journalistikkutdanningen. Førskolelærerutdanningen hadde to studenter. SHs administrasjon har 40,8 ansatte og fagavdeling 56,1 - tilsammen 96,9 ansatte i 2014.
Samisk høgskole er en av 24 statlige høgskoler i Norge. Skolen er i en særstilling, fordi undervisningen og forskningen foregår på samisk. Økonomien hos høgskolen er lite avhengig av studieproduksjon, ettersom kun fem prosent av tildelingen er basert på antall studenter ved høgskolen. Den løsningen har man kommet frem til fordi rekrutteringen av samiske studenter går sakte. Ved andre utdanningsinstitusjoner fraråder departementet å starte opp studieløp med under 20 studenter. Samisk Høgskole har en minstegrense på seks studenter pr. klasse.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Samisk høgskole er et nav i utvikling og bevaring av kunnskapen om det samiske samfunnet. Høyskolen har en tydelig profil relatert til utdanning og forskning med samisk perspektiv spesielt og urfolksperspektiv generelt. Derfor er høyskolen unik og viktig for både det samiske samfunnet og for det norske storsamfunnet.
Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet viser til Samisk høgskoles særlige nasjonale rolle og ansvar. Regjeringen vil derfor ikke nå slå sammen høyskolen med en annen institusjon, selv om den på flere områder er liten og sårbar. I meldingen legges det også til grunn at Samisk høgskole bør samarbeide tettere med andre universiteter og høyskoler. Særlig kan samarbeid med UiT - Norges arktiske universitet, bidra til en styrking av fagområder som finnes ved begge institusjonene. Stortinget hadde ikke merknader til dette, jf. Innst. 348 S (2014-2015).
Samisk høgskole har noen særegne styrker, som for eksempel en klar profil som urfolksinstitusjon. Høyskolen har også hatt en gledelig utvikling i vitenskapelig publisering. Imidlertid har høyskolen også utfordringer og problemer. Det har vært vanskelig å rekruttere studenter på tross av ulike tiltak som iverksettes. Høyskolen har også behov for å videreføre arbeidet med for å redusere frafall og styrke studentoppfølging. I styringsdialogen har departementet anbefalt høyskolen å rendyrke en klar og begrenset studieportefølje.
Departementet vil fortsette å følge opp Samisk høgskole. Det er viktig å legge til rette for effektiv ressursutnyttelse og god kvalitet på utdanning og forskning innenfor den rammen som høyskolen disponerer.