Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:773 (2015-2016)
Innlevert: 17.03.2016
Sendt: 18.03.2016
Besvart: 30.03.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Fylkesmennene har i flere tilfeller, senest i Sande i Vestfold og Gausdal i Oppland, bedt kommunene om å gjenoppta arbeidet med kommunesammenslåing etter at kommunene har avsluttet utredningsarbeidet og konkludert med at det ikke er grunnlag for å videreføre prosessen.
Hvilken hjemmel har fylkesmannsembetet til å be om at lokale politiske vedtak om kommunereformen blir satt til side og pålegge gjenopptakelse av et arbeid som er politisk avsluttet i kommunene?

Begrunnelse

Fylkesmennene er gitt en sentral rolle i gjennomføring av kommunereform og skal i følge regjeringens oppdrag tilrettelegge for og oppsummere de lokale prosessene.
I et tidligere spørsmål til statsråden har jeg bedt om at det redegjøres for de formelle hjemlene staten gjennom fylkesmannen har til å instruere kommunene om sin gjennomføring av arbeidet med kommunereformen. Dette med bakgrunn i at kommunereformprosessen ikke er hjemlet i lov eller forskrift som etter vanlig forståelse er det formelle grunnlaget for å pålegge kommunene oppgaver.
I mitt spørsmål i februar 2015 viste jeg til at fylkesmannen i Troms i brev til Gratangen kommunen forutsatte ny behandling av kommunereformen fordi han mente vedtaket kommunen hadde gjort ikke var i pakt med reformforutsetningene. Statsråden sa i sitt svar av 18. febr. 2015 at, sitat "Jeg mener likevel fylkesmannen burde brukt en annen formulering enn forutsetter at kommunestyret vedtar, da dette isolert kan tolkes som at fylkesmannen gir kommunene et pålegg."
Jeg forstod statsrådens svar på mitt spørsmål i 2015 som en bekreftelse på at kommunene ikke er pålagt statlige krav til gjennomføring av kommunereformprosessen. Nye tilfeller av overprøving av lokale vedtak fra fylkesmennenes side, gir grunn til å etterlyse hvordan statsrådens understreking av at det ikke foreligger pålegg til kommunene, er videreformidlet i kommunikasjonen med fylkesmannsembetene.
Jeg opplever at fylkesmennene i Vestfold og Oppland på samme måten som fylkesmannen i Troms, ikke godtar politiske beslutninger i kommunene og forutsetter at de går videre med reformprosessen på tvers av vedtakene som er gjort.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg opplever at fylkesmennene er i god dialog med kommunene i sitt fylke, og at de utfører sitt oppdrag fra regjeringen og Stortinget på en konstruktiv måte. Jeg deler ikke representantens oppfatning av at fylkesmennene ikke godtar vedtak som er fattet i kommunene.
Et bredt flertall på Stortinget ser at det er behov for endringer i dagens kommunestruktur, og har stilt seg positiv til at fylkesmannen har en sentral rolle i reformen. Det er også bred enighet om at gode lokale prosesser vil gi de beste løsningene. Kommunereformen er derfor basert på frivillige prosesser, og det er kommunestyrene som gjør vedtak om de skal innlede samtaler og eventuelle forhandlinger med en eller flere av nabokommunene. Det vi nå kan registrere, er at det er svært mange kommuner som har gode og grundige prosesser med sikte på å fatte vedtak innen 1. juli 2016.
Etter min vurdering gjør fylkesmennene en god og viktig jobb med å følge opp kommunene i dette arbeidet, i tråd med Stortingsflertallets intensjoner.