Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:775 (2015-2016)
Innlevert: 17.03.2016
Sendt: 18.03.2016
Besvart: 01.04.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Hvorfor har departementet avslått søknaden fra Storedalen kraftverk om å bli en del av ordningen med grønne sertifikater?

Begrunnelse

Storedalen kraftverk AS har mottatt avslag på sin søknad om grønne sertifikater. Ordningen er rammet inn av et regelverk som blant annet regulerer at en betydelig del av byggingen skal være foretatt etter 1. januar 2004. Dette var jo en ordning som ble iverksatt for å stimulere til produksjon av elektrisk kraft. Kraftverket har, så vidt jeg kan se, dokumentert at mer enn 20 prosent av totale kostnader er investert etter dette tidspunktet.
Det er kravet om "omfattende reparasjoner og oppgraderinger", som kraftverket påberoper seg at utløser retten til å komme inn under sertifikatordningen. Dette var, etter det vi får opplyst, ikke et triks for å komme inn under ordningen, men nødvendige investeringer som var helt nødvendige for fortsatt virksomhet.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Etter elsertifikatloven § 8 første ledd bokstav b må vannkraftverk ha hatt byggestart etter 1. januar 2004 for å kunne godkjennes for rett til elsertifikater. I Norges vassdrags- og energidirektorats dataregister ble Storedalen vannkraftverk registrert ferdig bygd i 2002.
Av dokumentasjonen i saken fremgikk det at nytt utstyr i Storedalen vannkraftverk ble installert etter 1. januar 2004 for å oppnå planlagt produksjon. Etter departementets vurdering, er installasjon av nytt utstyr etter 1. januar 2004 å anse som en ferdigstillelse av kraftverket som hadde byggestart på et tidligere tidspunkt.