Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:789 (2015-2016)
Innlevert: 18.03.2016
Sendt: 29.03.2016
Besvart: 07.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hvor mange husholdninger/barn hadde reduksjon/fritak som følge av Barnehageloven og forskriften om foreldrebetaling for barnehageplass?

Begrunnelse

Ifølge Utdanningsdirektoratet 15.03.2016 har 20 000 husholdninger/25 000 barn fått innvilget reduksjon i foreldrebetaling grunnet lav inntekt.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: 1. mai 2015 ble det innført en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass, der ingen husholdninger skulle betale mer enn 6 prosent av den samlede skattepliktige kapital- og personinntekten for en barnehageplass. 1. august 2015 ble det videre innført en ordning der 4- og 5- åringer i familier med en samlet husholdningsinntekt under en grense fastsatt av Stortinget har rett på gratis kjernetid, forstått som 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2015/2016 er denne inntektsgrensen fastsatt til 405 000 kroner. Begge ordningene er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehagen, og begge ordningene er søknadsbaserte, med siste års selvangivelse som dokumentasjonsgrunnlag.
Basert på inntektsstatistikk som Kunnskapsdepartementet har bestilt fra SSB, er det estimert at om lag 16 prosent av barn i førskolealder har rett til reduksjon i foreldrebetalingen etter ordningen som ble innført 1. mai 2015. Det utgjorde høsten 2015 nesten 50 000 1-5- åringer. Det er videre estimert at om lag 13 prosent av alle 4- og 5- åringer har rett til gratis kjernetid etter ordningen som ble innført 1. august 2015, noe som betyr at om lag 16 500 4- 5- åringer har rett til gratis kjernetid barnehageåret 2015/2016.
I den årlige rapporteringen fra kommunene og barnehagene til Utdanningsdirektoratet, oppgir kommunene at det høsten 2015 er totalt 25 000 barn i 20 000 husholdninger som har fått innvilget lavere foreldrebetaling grunnet lav inntekt og at 10 000 4- og 5- åringer har fått gratis kjernetid. I tillegg er det flere kommuner som oppgir at de har mer generøse ordninger enn minimumskravet som følger av forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
Differansen mellom det estimerte tallet på hvor mange som har rett på henholdsvis reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid, og hvor mange barn kommunene rapporterer at har fått innvilget dette, skyldes blant annet at ikke alle barn benytter seg av et barnehagetilbud til tross for reduksjonsordningene. Det kan også skyldes at ikke alle med rett har søkt om reduksjon.
I høringen av ordningen med gratis kjernetid ble det varslet at begge de to ordningene som ble innført i 2015 skulle evalueres innen 2018. Kunnskapsdepartementet prosessen med å innhente kunnskapsgrunnlag til å kunne gjøre en slik evaluering, og et av temaene som søkes kartlagt er bruk av disse ordningene, og eventuell årsak til at noen ikke benytter seg av tilbud om gratis kjernetid og/eller redusert foreldrebetaling.