Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:803 (2015-2016)
Innlevert: 29.03.2016
Sendt: 30.03.2016
Besvart: 06.04.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å unngå at dieseltyveri og annen vinningskriminalitet ikke henlegges uten adekvat etterforskning?

Begrunnelse

I følge en artikkel på NRK.no den 29.mars har samtlige dieseltyverier i området rundt Bergen blitt henlagt etter kort tid. Ståle Svanvik, eier av Svanvik Transport, omtaler en typisk sak på følgende måte:

"– Vi ringte politiet, og de kom. Tyvene og bilen ble innbragt, og de innrømmet å ha stjålet diesel, forteller Svanevik.
– Likevel ble saken henlagt, og tyvene slapp ut. Men det verste var at politiet gav dem bilen tilbake, slik at de kunne fortsette sin kriminelle virksomhet, sier Svanevik."

Spørsmålsstiller er kjent med at å unngå henleggelser av saker med kjent gjerningsmann har vært et prioritert område for statsråden, og at det blant annet tidligere har blitt sendt ut en instruks fra departementet om at denne typen saker ikke skal henlegges uten etterforskning.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Saker som henlegges til tross for at gjerningspersonen allerede er kjent, skaper negative reaksjoner og er egnet til å svekke publikums tillit til politiet. Slike saker får stor oppmerksomhet og sender uheldige signaler både til de som rammes av kriminaliteten og til dem som begår den. Det er viktig at saker med antatt kjent gjerningsperson som blir henlagt på grunn av manglende saksbehandlingstid, reduseres. Dette tok jeg derfor opp i brev av 21.01.2014 til Riksadvokaten.
I Riksadvokatens mål- og prioriteringsskriv for 2016 understrekes det at henleggelse av straffesaker på grunn av manglende kapasitet bare skal skje i rene unntakstilfeller. Sakene skal alltid undergis en konkret vurdering med utgangspunkt i distriktets arbeidssituasjon, sammenholdt med totale kapasitet og hvilken innsats som må til for å oppklare saken. Riksadvokatens prioriteringer gir rom for lokale prioriteringer i statsadvokatregionene og politidistriktene.
Politimesteren har ansvaret for at alle saker i politidistriktet som faller innenfor riksadvokatens prioriteringer gis forrang dersom det er knapphet på ressurser.
Dette betyr imidlertid ikke at det som blir prioritert lavere blir prioritert bort. Det verken er eller skal være risikofritt å begå kriminalitet. I perioden 2013-2015 har oppklaringsprosenten for vinningskriminalitet økt fra 21,4 % i 2013 til 24,1 % i 2015. Anmeldt vinningskriminalitet gikk ned med 12 % fra 2014 til 2015.
Riksadvokaten har iverksatt et arbeid for å kartlegge politidistriktenes praksis og interne direktiver for henleggelse av kapasitetsgrunner. Dette fremgår av et brev av 14.04.2015 fra riksadvokaten til statsadvokatembetene.
Gjennom Nærpolitireformen er det et mål at kvaliteten på politiets straffesaksarbeid skal forbedres. Det er som ledd i dette under utarbeidelse en handlingsplan for et løft av etterforskingsfeltet. I tillegg skal det gjennomføres en påtaleanalyse og en særorganutredning.
Politidirektoratet har i en toårsperiode gjennomført pilotprosjektet «Politiarbeid på stedet». Dette har som målsetning at mest mulig etterforskningsarbeid skal ferdigstilles på stedet der et lovbrudd har skjedd. Undersøkelser på åsteder for vinningskriminalitet vil i større utstrekning kunne gjennomføres og ferdigstilles raskt med denne arbeidsmetoden. Politidirektoratet har besluttet at prosjektet skal videreføres og arbeidet med en nasjonal implementering er påbegynt.
Denne regjeringen har for øvrig sørget for en økning i politiets budsjett med nærmere 3 mrd. kroner (inkl. pris og lønnsvekst) siden 2014. Dette har gitt økt handlingsrom. Gjennom de siste årene er politiets generelle kapasitet også økt gjennom årlige utvidelser av årsverksrammen. I budsjettet for 2016 er det tatt høyde for en oppbemanning med 357 nye politistillinger. Den høyere påtalemyndighet er også styrket. Sett hen til den økte ressurstilførselen forventer jeg at også vinningskriminalitet følges opp effektivt.