Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:805 (2015-2016)
Innlevert: 29.03.2016
Sendt: 30.03.2016
Besvart: 06.04.2016 av utenriksminister Børge Brende

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Nansensenteret (NDC) i Skopje har siden 2008 jobbet med utviklingen av en utdanningsmodell for å fremme integrering i Makedonia. Konseptet er nå inkludert som del av offisiell makedonsk utdanningspolitikk, etter at utdanningsministeren ba NDC Skopje utvikle en modell for bruk i skoler i landet. Etter positive signaler, mottok senteret brev 7. mars om at de likevel ikke vil motta støtte.
Vil utenriksministeren revudere sin beslutning, i lys av de store positive ringvirkningene en begrenset økonomisk støtte kan ha?

Begrunnelse

Nansensenteret i Skopje (NDC Skopje) har siden 2008 jobbet med utviklingen av en utdanningsmodell (inter-cultural education) for å fremme integrering i Makedonia. NDC Skopje gjennomfører i dag utdanningsprogrammet i flere kommuner i Makedonia, og driver i tillegg et opplæringssenter av lærere. Modellen er evaluert av internasjonale eksperter og er nasjonalt og internasjonalt anerkjent som en kvalitativ, effektiv og integrerende skolemodell.
I 2015 ba den makedonske utdanningsministeren NDC Skopje om å utvikle et «Consept for Intercultural Education» basert på NDC Skopjes modell for integrert utdanning. Konseptet er nå inkludert som en del av offisiell makedonsk utdanningspolitikk. NDC Skopje har også blitt bedt om å bistå med utdanning og kompetansebygging i departementet.
NDC Skopjes modell for utdanning testes nå ut i Sør-Serbia og Bosnia Herzegovina, og senteret har blitt invitert av OSSE-kontoret i Kosovo til å utvikle lignende programmer der. Prosjektet har vunnet internasjonale priser, blant annet Max von der Stoel-prisen (2011) utdelt av daværende høykommissæren for nasjonale minoriteter i OSSE, Knut Vollebæk.
7. mars mottok NDC Skopje brev fra UD om at senteret likevel ikke får støtte grunnet budsjettkutt. Dermed står senteret uten finansiell grunnlag til å fullføre et svært viktig prosjekt i dets siste fase. Dette er et kutt som rammer alle søkere/partnere uten bindende avtale og skyldes reallokering av penger til å dekke utgifter i sammenheng med flyktningsituasjonen i Europa.
NDC Skopjes utdanningsprogram er blant de mest suksessrike integreringsinnsatser på Vest-Balkan. At makedonske utdanningsmyndigheter nå viser vilje til å gjennomføre programmet er et resultat av et målrettet og strategisk arbeid. Utdanningsministeren i landet understreker at NDC Skopje har en nøkkelrolle vis a vis myndighetenes mht. videre implementering. Han har henvendt seg eksplisitt til Norge og bedt om støtte til modellen. Modellen kan bidra til grunnleggende endringer av dagens utdanningssystem i Makedonia, med vekt på integrering og inter-kulturell kompetanse.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Regjeringen la i sitt budsjettforslag for 2016 opp til en bevilgning på kap.post 164.71 ODA-godkjente land på Balkan på 325 millioner kroner. Stortingets endelige vedtak var 175 millioner kroner. Dette gjør det nødvendig å redusere aktiviteten på en del områder i 2016 sammenliknet med 2015.
Det er Utenriksdepartementets vurdering at Nansensenterets innsats for integrert utdanning i Makedonia har vært vellykket, og gitt gode bidrag til nasjonal forsoning. Departementet legger særlig vekt på at Nansensenteret i Skopje nå samarbeider med myndighetene om et nasjonalt program for integrert utdanning.
I lys av budsjettsituasjonen var det i utgangspunktet ikke midler til å støtte prosjektet i inneværende år. Nansensenteret ble orientert om dette i møte den 18. mars. Nansensenteret ble også orientert om at det arbeides med å frigjøre midler fra andre avtaler og prosjekter for å kunne vurdere en viss støtte til integrert utdanning i Makedonia også i 2016.
Dette arbeidet er nå i ferd med å bli sluttført. Det er klart at det er tilgjengelige midler på kap.post 164.71. Søknaden vil i lys av dette bli gjenstand for ny behandling.