Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:813 (2015-2016)
Innlevert: 30.03.2016
Sendt: 30.03.2016
Besvart: 08.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Lovverket fastsetter bindende grenseverdier for svevestøv og nitrogenoksid. Bruk av piggdekk er en viktig årsak til at det i mange byer er for mye svevestøv i lufta. Dagens innkreving av piggdekkgebyr er svært lite effektiv.
Hvilke lovendringer er nødvendige for at bompengeselskap skal kunne innkreve passeringsavgift for kjøretøy med piggdekk?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet er opptatt av å bidra til bedre luftkvalitet og er positiv til at det arbeides med ny teknologi som kan benyttes i den sammenhengen. Når det gjelder spørsmålet om å bruke bomstasjoner til kontroll og innkreving av piggdekkgebyret, er dette ikke mulig innenfor dagens bompengesystem. Tillatelsen bompengeselskapene har til å kreve inn bompenger forutsetter at bompengeselskapene ikke engasjerer seg i tiltak som ikke har direkte sammenheng med innkreving av bompenger. Dette reguleres gjennom bompengeavtalen mellom bompengeselskapet og Statens vegvesen – en avtale som bygger på prinsipper som Stortinget har gitt for hvordan bompengeinnkrevingen i Norge skal foregå.
Regjeringen har gjennom Meld. St. 25 (2014-2015) satt i gang en omfattende reform i bompengesektoren. Som en del av denne, vil ansvar og roller mellom bompengeselskap, utstederselskap og Statens vegvesen bli vurdert. I reformen legges det vekt på en ryddig rolledeling i sektoren. Det er en viktig forutsetning at bompenger ikke skal sammenblandes med midler innkrevd til andre formål. Det vil si at dagens prinsipp om at bompengeselskapene ikke engasjerer seg i tiltak som ikke har direkte sammenheng med innkreving av bompenger vil bli videreført.
I ny organisering legges det opp til at ansvaret for betaling fra kunder med bompengebrikke (utstederfunksjonen) skal skilles fra bompengeselskapene blant annet for å kunne knytte andre tjenester til bompengebrikken. Løsningen med innkreving av piggdekkgebyr innenfor bompengeinnkrevingen i dagens teknologi, vil bety at dette er knyttet opp mot selve bompengeselskapet – som er den aktøren som har befatning med innkrevingsutstyret – og ikke utstederen. Det ville innebære at andre midler enn bompenger ble knyttet til bompengeselskapene, noe som altså ikke er i tråd med omorganiseringen fordi man vil være sikker på at bompengene som kreves inn ikke skal benyttes til andre formål.
Jeg legger opp til at bompengereformen skal evalueres etter en tid. Det vil da være aktuelt også å vurdere om det er noe som er endret som skulle tilsi at spørsmålet bør ses på igjen.