Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Dokument nr. 15:819 (2015-2016)
Innlevert: 31.03.2016
Sendt: 31.03.2016
Besvart: 07.04.2016 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Elisabeth Vik Aspaker

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Er disse bestemmelsene om å redusere og så fjerne roamingavgiftene implementert i EØS-avtalen, slik at reduserte roaming-priser fra april i år i det indre marked og fjerning av roaming fra 15. juni 2017 også omfatter norske forbrukere, og hvis ikke, når vil dette implementeres EØS-avtalen?

Begrunnelse

Allerede i 2007 startet EU-kommisjonen arbeidet med å kutte roaming-avgiftene i det indre marked. I september 2013 la kommisjonen fram et forslag om å utvikle et felles telemarked med sikte på å fjerne roaming-avgiftene i det indre marked. I oktober 2015 vedtok EU-parlamentet at roaming-avgifter skal fjernes fra 15. juni 2017. Men allerede i april i år, skal de nåværende roamingavgiftene reduseres betydelig.
Dette innebærer at det blir rimeligere å bruke mobiltelefon på tvers av landene i det indre marked. Siden 2007 er roamingprisene reduserte med 91 %, men omfanget av roaming er vokst med 630 prosent.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Jeg takker representant Hansen for spørsmålet.
Norge har gjennomført samtlige av de tre tidligere forordningene om internasjonal gjesting i ekomforskriften. Forordningene har ført til at prisene for internasjonal gjesting over tid gradvis har blitt redusert. Norske forbrukere og næringsliv har dermed kunnet nyte godt av reduserte priser for bruk av mobiltelefon (og senere også pc og nettbrett) ved reise innenfor EØS-området siden januar 2008.
25. november 2015 vedtok Europaparlamentet og Rådet en ny forordning (TSM-forordningen) om nettnøytralitet og internasjonal gjesting, som etablerer rettslige rammer for nettnøytralitet og videreutvikler reglene om internasjonal gjesting. Med dette ble prisene for internasjonal gjesting senket ytterligere, og prisforskjellen mellom bruk av ulike nettverk («ute og hjemme») skal etter planen opphøre fra sommeren 2017.
Den delen av TSM-forordningen som gjelder internasjonal gjesting vil bli gjennomført i ekomforskriften § 2-7 på lik linje med de tre foregående forordningene. Ekomloven inneholder per i dag ingen hjemmel for gjennomføringen av reglene om nettnøytralitet og SD vil derfor foreslå inntatt en slik hjemmel i loven. Forslag til endringer i ekomloven var på høring i perioden 1. februar til 11. mars 2016, og det tas sikte på å fremme en lovproposisjon om nødvendige endringer for Stortinget så snart som mulig.
Det har hele tiden vært vårt ønske og intensjon å få til en gjennomføring i norsk rett av TSM-forordningen på samme tid som i EU, eller nært opptil dato for når den skal gjelde for medlemslandene. Denne datoen er for medlemslandene 30. april 2016, med visse unntak. Det er per i dag vanskelig å si nøyaktig når TSM-forordningen vil bli formelt innlemmet i EØS-avtalen og når den vil tre i kraft for EØS EFTA-landene. Dette er imidlertid en svært viktig sak for forbrukere og næringsliv i de tre EØS EFTA-landene, og vi gjør det vi kan for å få dette på plass så raskt som mulig.